Fransızca


Zengin ve Teşvik Edici Frankofon Bir Ortam

İstanbul’da uzun bir Fransızca eğitim geleneğinin mirasçısı olan NDS eğitim topluluğu, bugün geniş bir Frankofon idare ve eğitim kadrosundan oluşuyor. İçinde bulundukları çok dilli ve çok kültürlü ortam, NDS öğrencilerini günlük yaşamlarında Fransızca iletişim kurmaya teşvik eder. Okul tarafından düzenlenen kulüp aktiviteleri, sergiler ve Fransızcanın konuşulduğu pek çok etkinlik (spor turnuvaları, Uluslararası Tiyatro Festivali, Fransızca konuşan yazarlarla buluşma), öğrencileri dilin çok yönlü ve dinamik kullanımına hazırlamaktadır. Ayrıca okul, 10.000’den fazla Fransızca belgeye erişim sağlayan ve beş dokümantasyon uzmanı öğretmenden oluşan bir ekibin öğrencilere rehberlik ettiği ve onları araştırma ve sorularında yönlendirdikleri bir Medyatek’i de bünyesinde barındırıyor.


Ortak Bir Yaklaşım
NDS’de Fransızca eğitimi, farklı ufuklardan gelmiş ancak ortak bir yaklaşımda birleşmiş zengin bir profesyonel ekip tarafından yürütülüyor. Programların uygulanması ve değerlendirme ölçütleri konusunda ortak bir yaklaşım geliştirmek üzere, her hafta öğretmenler, her seviyede bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundukları toplantılar düzenlerler.
Ancak Fransızca konuşma, sadece dil dersleriyle sınırlı değildir. Tüm eğitim yaşamları boyunca öğrenciler; matematik, biyoloji, fizik, kimya, bilişim, psikoloji gibi pek çok farklı disiplini Fransızca görürler. Bunların yanı sıra, tiyatro, spor, medya ve haberi değerlendirmeye yönelik eğitim projeleri, edebiyat ödülleri jürisine katılım gibi pek çok Fransızca etkinlikte de yer alırlar.


Yenilenmiş Bir Pedagoji
NDS’de Fransızca eğitimi, 2019-2020 öğretim yılında büyük bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Yenilenmiş programlar, doğal bir kazanım ve dilde sürdürülebilir bir yetkinliğin temeli olan sözlü pratiği, eğitimin merkezinde konumlandırır. Ayrıca programlar, analitik yaklaşım, muhakeme veya özerk ve takım çalışmasına uyum gibi tüm eğitim şekillerinde gerekli çapraz yetkinliklerin bütününe de önemli bir yer vermeyi ilke edinir.
Kuşkusuz eğitim yaklaşımı, hem pedagojik bir araç hem de bir amaç olarak Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini (kısa adıyla TICE) de kapsıyor. Böylelikle öğrenciler, teknolojilerin potansiyelini kullanmaya teşvik edilirken bunu akılcı yoldan yapmayı öğrenirler. Bir lise öğretmeni tarafından geliştirilen exolingo.com web sitesi, pek çok sınıfta kullanılan ve kelime dağarcığını geliştirmeye yönelik oyunlar üzerine kurulu bir yöntemle öğrencileri öğrenmeye teşvik etmektedir.
COVID-19 pandemisi vesilesiyle, “google for education” (eğitim için google) araçları, tüm sınıflarda sistemli bir şekilde uygulanmaya başlanmış ve hem eğitimciler hem de öğrenciler tarafından başarıyla benimsenmiştir.


Yükseköğrenime Geçişte Bir Sıçrama Tahtası

Titiz ve yardımsever bir eğitim kadrosu tarafından çevrelenmiş bir NDS öğrencisi, tüm öğrenim yaşamı boyunca bilgi, yetkinlik ve özerklik açısından olduğu gibi kişilik ve kapasitesini tanımada da ilerleme kaydeder. Okul, özellikle Fransızca yükseköğrenim projelerinin tanımlanması ve gerçekleşmesi konusunda öğrencilere rehberlik etmek üzere her türlü çalışmayı yapar. Öğrenciler, Fransızca B2 düzeyini belgeleyen Uluslararası Delf Diplomasına sistemli şekilde hazırlanırlar. İstekli öğrenciler ise, DALF C1 düzeyi için özel bir eğitim takip ederler. 11. sınıfta belli başlı Fransız üniversitelerini tanıtmak üzere bir keşif seyahati düzenlenir. Bir sonraki yıl ise Fransa’da yükseköğrenim için üniversite dosyalarının hazırlanmasında adaylara kişiye özel bir takiple eşlik edilir.


Hazırlık Sınıfı
Hazırlık sınıfı, NDS’deki öğrenim boyunca başarılı olmak için Fransız dilinin sistematik, yoğun ve derinlemesine öğrenilmesini amaçlayarak bu dilde yetkinlik kazanımını esas alır.


Organizasyon
Müfredat, 21 saat dil dersi öngörmektedir. Dersler, iki günde bir dönüşümlü olarak, birinde 12 saat diğerinde ise 9 saat olmak üzere, ortak ve titiz bir gelişim çizgisi hedeflenerek iki öğretmen tarafından verilir. 21 saatlik Fransızca derslerinin yanı sıra, öğrenciler; 2 saat Fen Bilimleri, 3 saat Matematik, 3 saat Bilgisayar Bilimi, 1 saat Müzik veya Resim derslerini Fransızca olarak takip ederler. Farklı dersleri veren öğretmenler, Fransızca seviyesi ile uyumlu bir ilerlemeyi dikkate alırlar. 9. sınıftan itibaren öğrencileri Fransızca verilen dersleri özümsemeye hazırlar ve öğrendiklerini uygulamaya geçirmelerine olanak tanıyarak dil derslerini tamamlarlar. Böylelikle Fransızca ders veren öğretmenler, yakın iş birliği hâlinde çalışırlar.
Düzenli olarak yapılan Fransızca drama çalışmasında, öğrenci ses ve yüz ifadesini, hareket ve heyecanlarını, duygu ve sözlerinin fiziksel tezahürünü birbirleriyle uyumlu hâle getirir ve keşfettiği bu yeni dilde kendini ifade ederken daha fazla eşgüdüm ve doğallık sergileyebilir.


Özel Bir Pedagoji
Temel dil yetkinliklerini geliştirmek için, sözel-işitsel bir yaklaşıma vurgu yapılır. Anlamak, yorumlamak ve diyalogları çeşitlendirmek bu sürecin merkezinde yer alır.
Her hafta öğrenci, sözlerini anlamaya ve yeniden oluşturmaya çalıştığı yeni bir diyalog keşfeder. Anlama sürecinden sonra, bunları arkadaşlarıyla yorumlamayı öğrenir. Diyaloglardan hareketle, bir dersten diğerine öğrenci yeni yapılar ve yeni sözcükler keşfederek, sonunda kendi de Fransızca diyaloglar oluşturabilir.
Uygulamalar (yazılı anlatım, oyun, gerçekleştirilecek video, şarkı vb.) çok çeşitlidir. Böylece öğrenciler sürekli olarak kendi öğrenme yöntemlerini keşfetmeye ve geliştirmeye, hata yapmaktan korkmamaya, bilgi ediniminde yavaş yavaş özerk olmaya teşvik edilirler.

Çok sayıda grup çalışması aynı zamanda onların takım çalışması, iletişim ve uzlaşma becerilerini geliştirmeye olanak tanır. Bir başka deyişle bu çalışmalar, her dilin günlük anlamında deneyimlenen iletişime imkân verirler.
Bu pedagojinin uygulanması, günümüzde A1-A2 düzeyindeki yabancı dil Fransızca okul kitaplarının kullanımına dayanır. Hazırlık sınıfı sonunda, özellikle eğitim dili anlamında öğrencilerin ulaştıkları seviye aslında A2 eşiğinden daha ileri düzeydedir.


Liseye Doğru
Yılın sonunda, bir Hazırlık sınıfı öğrencisi, günlük olayları anlatma, gündelik yaşamda duyduğu konuşmaları takip etme ve bunlara tepki gösterme, yakın çevresine ilişkin bir mektup yazma ve basit yapılar kullanarak fikrini ifade etme becerilerini kazanır. Ayrıca yıl boyunca kendisine tamamı okuma olarak önerilen kolay Fransızca ile yazılmış kitapları okuyabilir.
Öğrenciler, pratiklerini geliştirebilmek ve Fransız kültürü ile tanışabilmek için dil odaklı bir çalışma için Fransa’da konaklama veya uzaktan bir tekrar programına katılma olanağına sahiptirler. Bu düzenlemeler, lise sürecine iyi başlayabilmek için yıl boyunca kazanılan edinimlerin pekiştirilmesini amaçlar.


9. Sınıf
9. sınıfta, bir öğrencinin haftalık olarak bir saati ikiye bölünmüş olmak üzere on saat Fransızca dersi vardır.
Hazırlık sınıfında benimsenen sözel-işitsel yöntem, B1 düzeyindeki okul kitabı desteğiyle devam eder. Yıl boyunca çalışılan metinlerin konuları ve türleri daha uzun ve daha çeşitli hâle getirilir; Hazırlık sınıfında görülen dil bilgisi konuları ve sözcük bilgisi yeniden ele alınır ve genişletilir. Böylelikle öğrencilerde daha derinlemesine anlama ve yazma becerileri geliştirilir. Çevre, kültürel bakış açıları, yardımlaşma, öğrenime dair seçimler vb. konular; muhakeme ve tartışma olanakları sunar ve bireysel veya grup çalışmasıyla araştırma ve sözlü sunum imkânları yaratır. Dönem boyunca, öğrencilerin düzeyine uygun bir eserin tamamı incelenir.
Yıl sonunda öğrenciler, B1 eşiğinden biraz daha yüksek bir düzeye erişmiş olurlar.


10. Sınıf
10. sınıfta öğrenci Notre-Dame de Sion’daki yolunu yarılar ve daha karmaşık temalara değinmesine yetebilecek bir düzeye çoktan sahip olur. Böylelikle bu düzeydeki program, kararlı bir çizgide gastronomi, mitoloji, fantastik ve polisiye edebiyat, tiyatro türleri ve şiir gibi alanları kapsayacak şekilde kültürel ve edebi bir boyut kazanır. Haftalık sekiz saat boyunca, dilin uygulanması ve çok sayıda tekrar üzerinden öğrenci, önceki iki yılın edinimlerini pekiştirmiş olur.

10. sınıfta ulaşılan Fransızca seviyesi ve olgunluk dikkate alınarak, bu dilde pratik zevkini aşılamak için, bir Fransızca öğretmeni rehberliğinde yaklaşık 8 kişilik gruplar halinde haftada bir ek saat, fikir alışverişine ayrılmıştır. Böylelikle her öğrenci, seçtiği temalar etrafında, dostane bir atmosferde kendi kişisel duruşunu doğaçlama yoluyla ifade etmeye teşvik edilir.


11. Sınıf
11. sınıfa geldiğinde, bir NDS öğrencisinin iki temel amacı vardır: bir yandan Fransızca düzeyini belgeleyen dil diplomalarını hazırlamak ve diğer yandan Fransız dilinin bu süreçlerde oynamış olduğu rolü algılayarak Rönesans’tan yirminci yüzyıla kadar Avrupa’da meydana gelen büyük fikir ve sanat akımlarını keşfetmek.


Dil Diplomaları
İki önemli dil sınavı bulunmaktadır:

  • 10. sınıflar için ders yılı ortasında düzenlenen DELF B2 sınavı (Arzu eden 11. sınıf öğrencileri ders yılı sonunda bu sınava tekrar girebilmektedir.)
  • Fransızca öğretmenlerine danıştıktan sonra, ders yılı sonunda istekli 11. sınıf öğrencilerinin katıldıkları DALF C1 sınavı

Bu zor sınav, tüm öğrencilere yönelik olmamakla birlikte, hem yüksek düzeyde bir dil bilgisi hem de yoğun bir hazırlanma süreci gerektirir.
Öğrenciler bu iki sınava uygun metodolojik hazırlık ve eğitimden geçerler. Özellikle yıl boyunca ayda bir kez bireysel olarak sözlü bir sınava tabi olurlar.
Yıl ortasında DELF B2 sınavında başarısız olan öğrenciler, yıl sonunda tekrar sınava girebilirler. DALF C1 sınavında yıl sonunda başarısız olan öğrenciler, 12. sınıfın başında bu sınavı tekrar verebilirler. Her durumda öğretmenleri kendilerine rehberlik eder.


Genel Kültür
11. sınıf programı, öğrencilere çağdaş dünyayı anlamaları için gerekli tarihsel anahtarları sunarken, onların dil becerilerini geliştirmelerine devam etmelerini amaçlar. Bu program, modern döneme özgü başlıca sanatsal ve düşünsel akımların bazı yönlerini araştıran tematik diziler şeklinde sunulur. Yükseköğrenimleri için öğrencilerin analiz ve muhakeme yeteneklerini geliştirmeye olanak verir. Öğrenciler, NDS öğretmenleri tarafından hazırlanmış, edebiyat ve fikir metinleri ile farklı belgelerden oluşan bir derleme üzerinden çalışırlar.


11. Sınıf Uzmanlık Alanları
FEN Bölümü öğrencileri, bilimsel eğitimlerini Fransızca alırlar.
TM Bölümü öğrencileri bir yıldan diğerine değişen projeler (blog, podcast veya video, hitabet çalışması vb.) etrafında yapılandırılmış 2 saat Seçmeli Fransızca dersi alırlar.


12. Sınıf
12. sınıf Fransızca programı, özellikle öğrencilerin tutarlı ve kişiye özel bir üniversite eğitimine hazırlık sürecini desteklemeye yönelik tasarlanmıştır. Program, dilde kesinlik ve doğruluk anlayışını geliştirecek şekilde, benimsenen bakış açısına (tarihsel, sosyolojik, ekonomik, vb.) farklı değişkenler katarak, çağdaş topluma özgü çeşitli yönleri geniş bir yelpazede ele alır.


Üniversite Projelerine Rehberlik
Öğrenim tercihlerinin belirlenmesinde, müdür yardımcıları ve rehberlik danışmanları 12. sınıf öğrencilerine eşlik ederler. Farklı üniversite sistemlerinin işleyişine ayrılmış yılın ilk bölümü, aynı zamanda onlara mesleki tercihler ve yapacakları seçimler konusunda derinlemesine düşünme fırsatı verir.
Fransa’da bir oryantasyon projesi olması durumunda, öğrenciler, Fransa’da yükseköğrenim danışmanı ile CampusFrance platformu aracılığıyla onlara adaylık dosyalarını hazırlamalarına yardımcı olmak amacıyla her sınıfta bir seminer veren bir öğretmenden destek alırlar.
İkinci dönem, tamamlayıcı bir seminer, istekli öğrencileri Galatasaray Üniversitesinin Fransızca sınavı ile üniversitelerin dil sınavına hazırlar.
YKS’ye hazırlanan öğrencilerin çalışma yükü göz önüne alındığında, 12. sınıf öğretmenleri ders saatleri dışında verilen ödevleri büyük ölçüde sınırlandırmaktadır.


Dilde Yetkinlik
Edito C1 düzeyi ders kitabından destek alınarak, 12. sınıf öğrencileri, Sanayi Devrimlerinin katkıları, yaşam tarzlarının evrimi veya yeni savaş sanatı gibi karmaşık ve ilgi çekici konular üzerinde Fransızca düşünmeye ve tartışmaya teşvik edilir. Bu zorlu tartışmalar; sözcük dağarcığının uzmanlık alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi ile uygulama ve tekrar yoluyla önceki yıllardaki edinimlerin pekiştirilmesi için bir fırsat oluşturmaktadır.


12. Sınıf Uzmanlık Alanları
FEN bölümü öğrencileri bilimsel derslerini Fransızca olarak almaya devam etmektedir.
TM bölümündeki öğrenciler, gurbet veya sürgün konusunu farklı açılardan roman, film ve çeşitli belge analizi üzerinden inceledikleri 3 saat ek Seçmeli Fransızca dersinden yararlanırlar.