Türk Dili ve Edebiyatı

Amaçlarımız 

Ders Programları

Etkinlikler

Başarı Durumu

Tanıtım Videosu


Amaçlarımız

Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi’nin misyonu, Türk millî eğitiminin amaçları çerçevesinde kültürümüzün temel unsuru ve taşıyıcısı olan Türk dili ve edebiyatı ile Dünya edebiyatı ürünlerini okuyan, öğrenen ve yorumlayan, sosyal duyarlılığa önem veren, farklılıkları zenginlik olarak gören, gelişim ve değişime açık bireyler yetiştirerek insanlığın dil, düşünce ve kültür dünyasına disiplinler arası iş birliği temelinde katkıda bulunmaktır.
Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi’nin vizyonu, eğitim kalitemizi gelenek ve disiplinimizden ödün vermeden sürdürerek, güçlü ve yetkin konumumuzu korumak, iki büyük uygarlığın ortak paydaları doğrultusunda ulusal ve evrensel değerlere sahip bireyleri yetiştiren öncü birimlerden biri olmaktır.

Ders Programları

Hazırlık Sınıfı Türk Dili ve Edebiyatı
Hazırlık sınıfları Türk Dili ve Edebiyatı dersinde amaçlarımız, ilköğretimde öğrenilenleri unutturmamak ve öğrencileri 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersine hazırlamak, yazılı bir metni ve dinlediklerini anlamalarını ve yorumlamalarını sağlamak, sözlü ve yazılı anlatımlarını güçlendirmek, güzel, doğru ve düzgün bir yazı yazmalarını, düzenli bir defter tutmalarını sağlamaktır.
Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde, öğrencilerimize dilin doğru ve düzgün kullanıldığı edebî eserler okutularak, onların seçkin birer edebiyat okuru olmaları yolunda ilk adım da atılmaktadır. Hazırlık sınıflarında topluluk karşısında Türk dilini rahat ve doğru bir şekilde kullanmayı özendirici etkinlikler düzenlenmekte, öğrencilerin bu yolla özgüvenlerini kazanmaları da hedeflenmektedir. Sürekli ve güdümlü okuma çalışması çerçevesinde okutulan kitapların yazarları okulumuza davet edilerek hazırlık sınıfı öğrencileriyle tanışmaları sağlanmaktadır.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde okuma, yazma ve sözlü iletişim çalışmaları yapılmakta, buna ek olarak dil bilgisi öğretimi (sözcük türleri, imlâ-noktalama), kitap okuma ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Derslerimizde masal, fabl, şiir, tiyatro, hikâye, roman, biyografi, otobiyografi, mektup, e-posta, günlük ve blog olmak üzere değişik edebî türler üzerinde yazılı ve sözlü çalışmalara yer verilmektedir.
Dilimize karşı duyarlılığın ve ilginin artmasını sağlayan edebiyat dersleri; öğrencilerin sözlü ya da yazılı olarak kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayacak ve bir topluluk karşısında konuşma yetilerinin gelişimine ortam hazırlayacak biçimde işlenmektedir.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öğrencilerimizin edebî metinler aracılığıyla Türk kültürünü ve Türkçenin inceliklerini tanımaları, Türkçeyi özenli, bilinçli ve kurallarına uygun biçimde yazılı ve sözlü anlatımda kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi farklı türlerde görmek, bu türler arasındaki ayrımları, benzerlikleri ve türler arasındaki geçişleri sezdirmek temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.
Derslerimizde Türk ve dünya edebiyatının farklı dönemlerinde yazılmış önemli eserler; yapı, tür, dil, içerik, bakış açısı gibi yönlerden incelenerek öğrencilerimize estetik zevk kazandırılmaya çalışılmaktadır. Kazanımlarımız arasında, işlenen metinler aracılığıyla dinleme, okuduğunu anlama ve eleştirel okuma önemli yer tutmaktadır.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde, genellikle Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı ve
Cumhuriyet döneminde yazılmış edebi türler ele alınmakta; öykü, şiir, roman, makale, sohbet, eleştiri, mülâkat ve tiyatro türleri ile bu türde eser veren yazarlar tanıtılmaktadır. Dönem özelliklerinin edebî metinlere yansıması incelenmekte, bu dönemlerin seçkin örnekleri öğrencilerle buluşturularak, öğrencilerimizin günümüz edebiyatının oluşumu hakkında fikir sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Farklı yazarlardan seçilen örnek metinler incelenir. Öğrencilere tür ile ilgili yazma ödevleri verilir. Öğrenciler tarafından yıl boyunca farklı konularda sunumlar yapılır. Edebi türler incelenirken anlatım bozuklukları, yazım ve noktalama ve cümle ögeleri ile ilgili hatırlatma ve tamamlama çalışmalarına da yer verilmektedir.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde öğrencilerimiz, 1960’tan günümüze Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının seçkin verimleriyle tanışacaklar, o günden günümüze uzanan çizgide ortaya çıkan düşünce ve sanat akımlarını öğreneceklerdir.
Öğrencilerimiz okuyacakları eserlerle bir yandan içinde bulundukları toplumun yakın geçmişini edebî eserlerle öğrenme imkânına ulaşacaklar, bir yandan da sanatsal zevk ve entelektüel birikime sahip olacaklardır.
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi konuları üniversite sınavı açısından da büyük bir önem taşımaktadır. Bu amaçla sözcükte anlam, paragrafta anlam, imlâ - noktalama konuları üzerinde durulurken tüm dil bilgisi konularının genel tekrarına da yer verilir. Konu tekrarlarından sonra verilen testlerle öğrencilerimiz, TYT ve AYT’ye yönelik çalışmalarla desteklenmektedir.

Etkinlikler
Okulumuzda yıl boyu sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenir.
A-Ders İçi Etkinlikler

Ders içi etkinlikler, grup çalışmaları, bireysel, ikili sunumlar veya panel, sempozyum, münazara gibi toplu tartışma biçimleri ve soru-cevap yöntemiyle gerçekleştirilir.
Tüm sunumlarda görsel, işitsel malzemelerin kullanımına önem verilir. İnternet aracılığıyla
pedagojik yaklaşıma uygun siteler, uygulamalar, programlar, web 2.0 araçları kullanılarak
öğrenciler sunumlar hazırlar. Ders içi etkinliklerde öğrencilere okutulan kitapların varsa
sinemaya uyarlanmış veya dizi biçimine getirilmiş DVD’leri izletilerek sinema-edebiyat ilişkisinin pekiştirilmesi amaçlanır. Öğrencilerimizin edebi makale, deneme, fıkra, sohbet gibi edebi türlerde düşüncelerini, duygularını, izlenimlerini, öğrendiklerini yazılı olarak ifade etmesine önem verilir.
B-Ders Dışı Etkinlikler

Yıl boyunca uygulanan müfredat doğrultusunda edebiyat ve sanat dünyasından yazar, şair ve sanatçıların öğrencilerimizle tanışması, buluşması sağlanır. Atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenlenir.
Şehir ve Devlet Tiyatroları’ndan, işlenen konulara uygun olarak seçilen tiyatro oyunları izlenir.
MEB’in, özel ortaöğretim ve üniversitelerin düzenlediği, yarışma, seminer, buluşma gibi
etkinliklere öğrencilerimizin katılımı sağlanır.
Okul içinde öğrencilerin farklı yeteneklerini ortaya çıkaran etkinlikler düzenlenir. Sınıf içinde
yapılan, yaratıcı yazma çalışmalarını da içeren SÖZ edebiyat dergisi çıkarılır.

Başarı durumumuz

Öğrencilerimizin üniversite sınavlarında Türkçe-Edebiyat soru çözüm ortalamaları her zaman çok yüksek olmuştur. Derecelerin açıklandığı yıllarda türümüzdeki okullar ve tüm okullar arasında hep ilk sıralarda olduğumuz belgelenmiştir. (Birkaç yıldır okul sıralamaları konusunda istatistikler duyurulmamaktadır.)

Sürekliliği olan bu başarıyı hazırlayan etmenlerin başında, Türkçe zümresi öğretmenlerinin sıkı bir dayanışma ve işbirliği içinde çalışmaları gelmektedir. Okul idaremizle büyük bir uyum içinde çalışmamız da başarımıza ivme kazandırmaktadır.
Öğrencilerimize Türk dilini ve edebiyatını sevdirmek, öncelikli hedefimizdir. Yıllardır değişmeyen başarımızı bu hedefimizi hayata geçirmeye borçluyuz. Azim ve kararlılıkla, günceli takip ederek başarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Türk Dili Edebiyatı öğretmenlerimizin hazırladığı videoyu da izlemenizi öneririz.