Okul İç Yönetmeliği 2023-2024

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi’nde eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları belirleme amacını taşıyan NDS İç Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanmıştır.

NDS İç Yönetmeliği, Öğrenci-Veli-Okul Sözleşmesi ile birlikte veliyi ve öğrenciyi okulun işleyişi, kuralları, öğrencilere ve velilere sağladığı olanaklar ile tarafların karşılıklı hak ve sorumlulukları konularında bilgilendirmeyi amaçlar.

Kurumsal kimliğimizin bilgi ve paylaşımla sürdürülmesinde bir yol haritası olan NDS İç Yönetmeliği; devam-devamsızlık, sınıf geçme ve değerlendirme, kılık kıyafet ve davranışlar olmak üzere dört ana başlıkta ele alınmıştır.
Yönetmeliğin veli ve öğrencilerimiz tarafından birlikte değerlendirilmesi ve gerektiğinde başvurmak üzere yıl sonuna kadar saklanması önemle rica olunur.

I. DEVAM-DEVAMSIZLIK
II. SINIF GEÇME VE DEĞERLENDIRME
III. KILIK KIYAFET
IV. DAVRANIŞLAR


I. DEVAM-DEVAMSIZLIK

Öğrencinin okula devamı esastır. Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ile projelerin yanında ders ve etkinliklere katılım da göz önüne alınır. Bu nedenle okula devamsızlık bir hak olarak değil, öğrencinin eğitim kaybı olarak görülmeli ve sadece zorunlu hâllerde yapılmalıdır.

a. Devamsızlık süresi özürsüz 10 (on) günü, toplamda 30 (otuz) günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Bu durumun gerçekleşmemesi için MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği gereği toplam devamsızlığın 5., 15. ve 25. günlerinde e-okuldan matbu uyarı yazısı gönderilir.

b. Öğrenci devamsızlık yaptığı günün ertesinde okula geldiği ilk gün ilgili müdür yardımcısına gelerek devamsızlığının nedenini açıklar; mazeret kâğıdını veya raporunu getirir. Kullanılacak mazeret kâğıtları gerektiğinde müdür yardımcısından temin edilir. Mazeret kâğıdı veya rapor getirilmesi durumunda öğrenci özürlü devamsızlık yapmış sayılır. 1 (bir) veya 2 (iki) günlük devamsızlıklar, gerekçe belirtilerek veli tarafından imzalanacak mazeret kâğıdıyla veya raporla, 2 (iki) günü aşan veya ortak sınav gününde yapılan devamsızlıklar ise, mutlaka rapor ile belgelendirilerek devamsızlığın son gününü takip eden 5 (beş) iş günü içinde teslim edilir. Mazeret kâğıtları ilgili müdür yardımcılarına verilir, raporlar resmi kayıt defterine işlenmek üzere Öğrenci İşlerine teslim edilir. Özürsüz devamsızlık süresinin beş günü geçmesi durumunda öğrenci ortalaması yeterli olsa dahi teşekkür veya takdir belgesi hakkını kaybeder; bu nedenle tüm devamsızlıkların mazeretlerinin (mazeret kâğıdı, rapor) veli tarafından yazılı olarak zamanında bildirilmesi önerilir.
Girilemeyen ortak sınavın notunun “0” (sıfır) olmaması için raporların resmî veya özel tam teşekküllü hastanelerden ya da Aile Hekimliğinden alınmış olması ve protokol numarası bulunması zorunludur. Doktorların muayenehanelerinde yazdıkları raporlar tasdikli olsa bile – geçerli değildir. 5. gün bayram ve resmî tatil günü ise, öğrenci okulun açıldığı ilk gün raporunu getirmek zorundadır. Yarıyıl tatili ve okulun özel tatil günlerinde okul idaresi çalışmaya devam ettiğinden bu tür belgelerin okula teslimi için öğrenimin başlaması beklenmez. İki günden daha uzun süreli rahatsızlıklarda okulun rahatsızlığın sebebi, süresi vb. konularda bilgilendirilmesi esastır.
Raporların birinci derece aile üyeleri tarafından tanzim edilmesi uygun değildir.
Ortaöğretim yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen “Zorunlu hâllerde özür belgesinin teslim süresi okul yönetimince 20 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.» maddesinin uygulanabilmesi için velinin okula gelerek müdür yardımcısıyla görüşmesi ve gecikmenin sebebini açıklayan bir dilekçe ile mazeret kâğıdı ve/veya raporu okul idaresine teslim etmesi gerekir. Dilekçe okul idaresi tarafından değerlendirilir, işlem buna göre yapılır.

c. Öğrenci herhangi bir sınava gelemeyecekse, velisinin gün içinde ilgili müdür yardımcısını telefon veya elektronik posta yoluyla devamsızlığın nedeniyle ilgili bilgilendirmesi gerekir. Herhangi bir sebeple bir sınava giremeyen ve mazereti kabul edilen öğrencinin telafi sınavı, ortak sınav haftasının son gününü takip eden üç iş günü içinde yapılır.
Gerektiğinde öğrenci raporu getirmesi beklenmeden sınava alınır ancak öğrencinin yönetmeliğe uygun raporu zamanında getirmemesi durumunda bu sınav geçersiz sayılır. Ortak sınavın telafi sınavı mazereti kabul edilen öğrenciler için mutlaka yapılır ancak öğrencinin devamsızlığı sırasında sınıfta yapılan her çalışma veya etkinliğin tekrarlanması söz konusu olmadığı gibi bu konuda yetki öğretmendedir.
Gün içinde okula gelmeyen öğrenci sadece telafi sınavına veya okul çıkış saatinden sonra düzenlenen bir etkinliğe katılmak üzere okula gelemez. Gün içinde iki sınav olduğunda öğrencinin sınavlardan birine katılıp diğerine katılmaması söz konusu olamaz.
Telafi sınavı günü okula gelmeyen öğrencinin mazeretinin kabul edilebilmesi için raporunun devlet hastanesinden olması gerekir. Ciddi bir rahatsızlığı olmadan sınav günü okula gelmemeyi alışkanlık hâline getiren öğrencinin velisi okula çağrılır, önlemler birlikte değerlendirilir.

d. Eğitim-öğretim saat 08.00’de başlar. Öğrenciler 7.15’ten itibaren okula gelebilirler. Sabah zil çalmadan önce okula giriş yapan öğrenci ders başlama saatine kadar okuldan çıkmak isterse nöbetçi idareci/ öğretmenden izin almalıdır. Öğrenci en geç saat 07.55’te okulda olmalıdır. Okula geç gelen öğrencinin sınıfa girebilmesi için nöbetçi müdür yardımcısından sınıfa kabul kâğıdı alması gerekir. Geç gelen öğrenci okula gelir gelmez geç kâğıdını almalı ve hemen sınıfına girmelidir. Geç kalma saat 8.30’dan sonra ise öğrenci sınıfa alınır ancak yarım gün devamsız sayılır. Beşinci dersin bitiminden sonra okula gelen öğrencilerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. Sabah geç gelmeler ve yarım gün için mazeret kâğıdı kabul edilmez. (Sabah kan analizi, erken saatte vize randevusu gibi konular önceden haber verilmek ve belgelendirilmek koşuluyla bu kapsamın dışındadır.) MEB Ortaöğretim Yönetmeliği uyarınca beş kez geç gelen öğrenci yarım gün devamsız sayılır. E-okul sistemi tarafından dönem sonlarında hesaplanan bu durumun dikkatle takip edilmesi, geç kalmamaya özen gösterilmesi gereklidir.

e. Özürsüz ve izinsiz olarak devamsızlığı ve geç gelmeyi alışkanlık hâline getiren öğrencinin gerektiğinde ilk derse girmesine izin verilmez ve bu davranışıyla ilgili olarak Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Ancak, bu hükümlerin uygulanmasına gerek kalmaması için veli önceden bilgilendirilerek 5 (beş) kez geç gelen öğrencinin bir, 10 (on) kez geç gelen öğrencinin iki ders saati müdür yardımcısı eşliğinde okulda kalması ve eğitici çalışmalar yapması yöntemi kullanılır. Yıl içinde toplam geç sayısının 15 olması durumunda öğrenci ve aile, okul idaresi tarafından yazılı olarak uyarılır. 20 (yirmi) kez geç kalma durumunda ise öğrencinin davranışı Ödül ve Disiplin Kurulunda
değerlendirilir.
Aynı şekilde, okulda bulunduğu hâlde, gün içinde izinsiz olarak derse/ etkinliğe geç gelen öğrencinin okulda kalarak eğitici çalışmalar yapması yöntemi kullanılır.
Okulda bulunduğu hâlde, gün içinde izinsiz olarak bir veya daha fazla derse/etkinliğe girmeyen öğrenci yarım gün devamsız sayılır ve davranışı Ödül ve Disiplin Kurulunda değerlendirilir.
Okul servisinin özel bir sebeple okula geç gelmesi durumunda ise öğrenciye sınıfa giriş kâğıdı verilir ancak durum yukarıda belirtilen kapsamda değerlendirilmez.

f. Öğrenci sadece sınava girmek için okula gelemez. Okula gelen öğrenci, özel durumlar dışında ders bitimine kadar okulda kalır. Bu nedenle randevuların (doktor, vize vs.) çok zorunlu olmadıkça okul saatleri içinde alınmaması, randevu alınmak zorunda kalınırsa çıkış isteğinin en az bir gün önceden veli tarafından dilekçe ile okula bildirilmesi gerekir.
Dilekçenin kabul edilmesi durumunda, öğrenci yarım gün devamsız sayılır. Gün içindeki talepler olumlu yanıtlanmaz.

g. Rahatsızlanan öğrenciler teneffüs sırasında revire gidebilirler. Ancak ders zili çaldıktan sonra öğrenci rahatsızlığını sebep göstererek tek başına revire gidemez. Bu tür durumlarda öğrencinin, ders öğretmeninin veya müdür yardımcısının izni ile başka bir öğrenci eşliğinde revire gitmesi gerekir. Arkadaşına eşlik eden öğrenci hemen sınıfa döner. Okul hemşiresi gerekli görürse öğrenciyi revirde kontrol altında tutar veya gerektiğinde öğrencinin eve gönderilmesine okul idaresiyle birlikte karar verir. Bu durumda veli aranır ve izinli sayılan öğrenci sadece velisine teslim edilir. Öğrencinin okul idaresinin bilgisi dışında velisini çağırması ve velinin ilgili müdür yardımcısı ile haberleşmeden öğrenciyi okuldan almaya gelmesi uygun değildir. Bu konu yayınlanan revir kurallarında da belirtilmiştir.

Okula geç gelen öğrenci okul girişinden geç kağıdı alır. Geç kalmalar e-okul sistemine şu şekilde işlenir:
0-20 dakika Geç olarak değerlendirilir.
5 geç E-okul sistemi tarafından otomatik olarak özürsüz bir yarım güne çevrilir.
>20 dakika Yönetmelik gereği, yarım gün olarak değerlendirilir.
>5 ders Bir gün devamsızlık olarak değerlendirilir.
Devamsızlığın özürlü olarak kabul edilebilmesi için:
Devamsızlık bildirim şekliŞartTeslim edilecek alanDevamsızlık
Mazeret kağıdı 2 gün ve daha az devamsızlık İlgili müdür yardımcısı İzinli
Doktor raporu Tüm yazılı sınavlar 3 gün ve daha fazla devamsızlık Sekreterlik Raporlu
Örnek devamsızlık durumları:
DevamsızlıkÖzürlü devamsızlıkÖzürsüz devamsızlıkSonuç
20 gün 10 10 Sınıf tekrarı
10 gün - 10
30 gün 30 -
5 - 15 - 25 gün - - Uyarı mektubu
>5 gün - >5 Takdir, teşekkür iptal edilir


II. SINIF GEÇME VE DEĞERLENDİRME
Okulumuzda Fransız Lisesi olmasından kaynaklı bazı farklılıklar dışında MEB Ortaöğretim Sınıf Geçme Yönetmeliği geçerlidir. Not ortalaması yurt içi ve yurt dışı üniversite başvurularında önemlidir. Okulumuzda her öğrencinin kendi en üst potansiyeline ulaşmasına yönelik yüksek eğitim kalitesi hedeflenmektedir.

a. Okul yaşamını ilgilendiren tüm bilgiler okul internet sitesinde yayınlanmaktadır. Öğrencilerin devam devamsızlık durumunun ve notlarının, dönem sonunda karne verilmesi beklenmeden, e-okul veli bilgilendirme sisteminden düzenli olarak takip edilmesi önemlidir.

b. Öğrencilerin başarı değerlendirmeleri 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; o dersten iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 (elli) ya da birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 (yetmiş) olması gereklidir. Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten dönemde iki yazılı ortak sınav yapılır.

c. Hazırlık sınıflarında sınıf geçme, Fransızca ve Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı dersindeki başarı durumuna göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Bu sınıflarda Fransızca ve/veya Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı derslerinden ders kesiminde başarılı olamayan öğrenciler okulun açıldığı ilk hafta Seviye Tespit sınavına alınır. Başarısız oldukları dersin sınavından en az 70 (yetmiş) alan öğrenciler o dersten başarılı sayılır.
Hazırlık sınıflarında yıl sonu başarı ortalaması ile veya sorumlu olarak sınıf geçilemez. Başarısız olanlar, bir yıl daha hazırlık sınıfına devam edebilirler. Hazırlık sınıfı başarısı diploma düzenlenmesinde dikkate alınmaz.

d. Lise sınıflarında tüm derslerden başarılı olan öğrenciler sınıflarını doğrudan geçerler. 9.ve 10. sınıflarda Fransızca dersi, tüm sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı dersi yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerdir (baraj ders). Baraj derslerinden başarılı olmak koşuluyla, zayıf notu bulunsa bile yıl sonu başarı puanı en az 50 (elli) olan öğrenciler ortalama ile sınıf geçerler. Doğrudan veya yıl sonu başarı puanı ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ders kesiminde puan ortalaması 50’nin altında olup 4 ve daha fazla başarısız notu olan öğrenci sınıf tekrarı yapar. Alt sınıflar dâhil toplam 6’dan fazla sorumlu dersi bulunanlar sınıf tekrarı yapar. Baraj dersinden başarısız olanlar ancak sorumlu olarak sınıf geçebilirler. Sorumluluk o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması hâlinde kalkar.
Sorumluluk sınavları birinci dönemin ilk haftası ile ikinci dönemin ilk ve son haftaları olmak üzere yılda üç kez yapılır.

e. İlgili yönetmelik uyarınca, kültürlerarası değişim programlarına katılan öğrencilerin yurt dışında okudukları yıla ait puan ortalamaları öğrencinin adına sisteme eklenir ve diploma puanına yansıtılır.

f. Öğretim yılı sonunda Derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz
devamsızlık süresi beş günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması
• 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
• 70.00-84.99 arasındakiler Teşekkür belgesi,
• 85.00 ve daha yukarı olanlar Takdir belgesi ile
• 6 dönem arka arkaya Takdir belgesi alan öğrenciler Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirilir.
Sınıf Geçme ve Değerlendirme bölümünün içeriği Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri tekrarıdır.
İlgili yönetmelikte değişiklik olması durumunda veli ve öğrenciler bilgilendirilir.

g. Okulumuz geleneksel olarak,
• Her sınıfın en yüksek yıl sonu ağırlıklı puan ortalamasına sahip, teşekkür veya takdir almış, davranış puanı 100 olan öğrencisini “Prix d’Excellence”,
• Her sınıftan, davranışları konusunda sınıf arkadaşlarının ve öğretmenlerinin takdirini kazanmış bir öğrencisini, seçimle belirleyerek “Prix d’Honneur”,
• Lise son sınıflarında okutulan derslerin en başarılı öğrencilerini “Akademik Branş Ödülü” ile ödüllendirir.
• Son sınıf öğrencilerinden en yüksek puan ortalamasına sahip ilk üç öğrenci Okul Aile Birliği tarafından ödüllendirilir.
• Prix d’Excellence ve Prix d’Honneur alacak öğrencilerin okuldan yazılı uyarı dahi almamış olması gerekir. (En yüksek ortalamaya sahip öğrenci için bu durum söz konusu olursa ilgili sınıfta Prix d’Excellence alan öğrenci olmaz, Prix d’Honneur için ise farklı öğrenci seçilir.)

h. 1856 yılında İstanbul’a gelerek okulumuzun kuruculuğunu üstlenen 12 rahibenin anısına okulun kuruluş günü olan 20 Ocak tarihinde veya 20 Ocak tarihini içine alan hafta içinde Onur Kurulu tarafından Notre- Dame de Sion Kurucularına Saygı Ödülleri Töreni düzenlenir. Okulda bulundukları süre içinde yapmış oldukları çalışmaları değerlendirilen 12. Sınıf öğrencileri 12 branşta ödüle hak kazanırlar.

A. NDS Etik Değer Ödülleri
• Sœur Emmanuelle onuruna Yardımseverlik Ödülü
• Mère Louise Weywada onuruna Otonomi Ödülü
• Mère Elvira onuruna Azim Ödülü
• Mère Solangia onuruna Doğaya Saygı ve Çevre Koruma Ödülü
• Sœur Anne Véronique onuruna İnovasyon Ödülü
• Sœur Sophie onuruna Nezaket Ödülü

B. NDS Akademik Branş Ödülleri
• Mère Marie-Berthe onuruna Fen Bilimleri Ödülü
• Sœur Isabelle onuruna Fransızca Ödülü
• Sœur Myriane onuruna Sosyal Bilimler Ödülü
• Sœur Monique onuruna Spor Ödülü
• Sœur Agnès onuruna Sanat Ödülü
• Mère Fidélia onuruna Edebiyat Ödülü

Başvuru ve seçim süreci ile ilgili bilgiler ayrıca duyurulur.


III. KILIK KIYAFET

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi öğrencileri, NDS’li olmanın gurur ve onurunu, okullarına aidiyetin bir ifadesi olarak üniformalarıyla gösterirler.
Giyimleri sade, itinalı, üniforma anlayışına uygundur. Üniforma geleneği, öğrencilerin bilişsel ve ahlaki gelişimlerini önceliklendirmelerine, farklılıklardan ziyade birliğin önemine odaklanmalarına olanak tanır.

Öğrenci, temsil ettiği okula ve geleneklerine yakışır şekilde NDS üniformasını taşır.
Öğrenci sabah okula üniforma ile gelir, gün içindeki kıyafeti her zaman üniformasıdır; okuldan üniformasıyla çıkar. Okul kıyafetleri okulda bırakılmaz. Üniformalı olmak üniformanın tüm ögelerini taşımak demektir.
Öğrenci, okul giriş - çıkışında ve okulun içindeki tüm alanlarda -sınıf, koridor, kantin, kütüphane, bahçe vb.- üniforma ile olmak zorundadır.

Üniforma öğeleri şunlardır:
NDS logolu siyah okul pantolonu. Pantolonun paçası bileği örtmelidir.
• Okul logolu beyaz veya siyah kısa kollu polo tişört. (Soğuk günlerde polonun içine giyilecek tişörtün mutlaka düz beyaz veya siyah renkte olması gerekmektedir.)
NDS armalı siyah V yaka pamuklu kazak ve/veya bordo kapüşonlu fermuarlı sweatshirt ve/veya siyah kapüşonlu kalın sweatshirt. Bu seçeneklerden herhangi biri, soğuk günlerde gerekirse herhangi ikisi kullanılır. Üst seçeneğinin içine mutlaka polo tişört giyilmelidir.
• Üniformaya uygun renk ve desende çoraplar giyilmelidir.
• Kızlar için: Kuruluşun logosunu taşıyan ekose şort etek. Boyu dizin hemen üstünden daha kısa olmamalıdır.
• Ayakkabı: Koyu düz renkte ayakkabı veya bot giyilmelidir. Beyaz spor ayakkabılar düz renk olma koşuluyla kabul edilir. Topuksuz, koyu renkli deri bot veya d,z boyunu geçmeyen çizme giyebilirler.

Hava soğuk olduğunda öğrenci sweatshirt ile birlikte okul kazağını giyebilir. Hala üşünüyorsa bahçeye inerken tüm bu üniforma ögelerinin üzerine bir dış giyim parçası daha alınabilir. Öğrenciler sınıfta ve okulun iç mekânlarında okul üniformasına ait olmayan parçalar, üniforma dışı kazak giymezler.

Beden Eğitimi dersi için tasarlanan eşofman, eşofman üstü, şort, tişörtler sadece bu derslerde kullanılır. Bu kıyafet, spor faaliyetinden hemen önce soyunma odasında giyilir ve diğer faaliyetlere devam etmeden hemen önce çıkarılır. Okula Beden Eğitimi kıyafeti ile gelinmez.

Festival, turnuva, yarışma vs. kapsamında okul tarafından dağıtılan tişörtler veya spor takımlarının yaptırdıkları kıyafetler okul üniformasına dahil değildir. Üniforma yerine giyilemez.

Üniforma yerine giyilen tişört, t-shirt gibi uygun olmayan kıyafetler okul idaresince alınır ve ancak dönem sonunda geri verilir. Öğrencinin okula üniformasız gelmesi durumunda, öğrenci sınıfa alınmaz, bu sırada öğrencinin okuldan çıkmasına izin verilmez. Veli aranarak, öğrencinin üniformasını okula getirmesi istenir. Öğrenci, velisini müdür yardımcısının yanında bekler. Ders başlamışsa öğrenci devamsız sayılır. Bu süre bir ders saatini aşarsa öğrenci yarım gün devamsız sayılır. Veli gelemiyorsa ilk teneffüs saatine kadar beklenir ve teneffüs saatinde öğrenci bir öğretmen veya idareci eşliğinde kendisine yeni kıyafet almaya gider. Sınav gününde ilk saatte üniformasız gelen öğrencinin sınavı müdür yardımcısının gözetiminde ayrı bir salonda yapılır.

Bu durumlar öğrencinin uyarı almasını gerektirir.

Erkek öğrenciler sakal ve bıyık tıraşı olarak okula gelir.

Herhangi bir nedenle okula tıraşsız gelen öğrenci, sabah derse girmeden önce nöbetçi öğretmene veya müdür yardımcısına giderek durumunu bildirir, destek ister ve dersine hazır girer. Öğrencinin sabah 8’den sonra bir idareci veya öğretmen tarafından görülmesi durumunda ise, öğrenci hemen ilk teneffüste tıraş olur; durumun tekrarında okulun hemen yanındaki berbere gönderilir, bu durum müdür yardımcısı tarafından kayda geçirilir ve veli kısa mesaj ile bilgilendirilir. Öğrencinin bu prosedürü bilerek uzatması durumunda öğrenci yarım gün devamsız sayılır.

Boyalı saç, rasta yapılmış saç, bir bölümü veya tamamı kazıtılmış saç vs. okula uygun değildir.

Hızma, piercing, rozet ve herhangi bir simge içeren takı ile okula gelinemez. Öğrenciler ancak simge içermeyen sade takı takabilirler. Bu kurallara uymayan öğrencilerin takıları okul idaresince alınır ve dönem sonunda geri verilir.

Makyaj ve renkli oje okula uygun değildir. Herhangi bir nedenle okula uygun olmayan bir tarzda gelen öğrenci, sabah derse girmeden önce nöbetçi öğretmene veya müdür yardımcısına giderek durumunu bildirir, destek ister ve dersine hazır girer. Saçların düzgün taranmış, yüzün açık olması beklenir.

Öğrencinin sabah 8’den sonra bu kurallara uygun olmayan şekilde bir idareci veya öğretmen tarafından görülmesi durumunda ise, öğrenci hemen ilk teneffüste derse hazır duruma gelir, bu durum müdür yardımcısı tarafından kayda geçirilir ve veli kısa mesaj ile bilgilendirilir. Öğrencinin bu prosedürü bilerek uzatması durumunda öğrenci yarım gün devamsız sayılır.

Yukarıda belirtilen kurallardan herhangi birine uyulmadığında ve düzeltilmesi istendiğinde öğrenci sözlü olarak uyarı almış demektir. Durumun tekrarında öğrenciye yazılı uyarı verilir. Yazılı uyarıya rağmen bu konudaki uyarıları dikkate almayan öğrencinin durumu Ödül ve Disiplin Kurulunca değerlendirilir.


IV. DAVRANIŞLAR
Her öğrenci kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde tüm davranışlarından sorumludur. Bu iç yönetmeliğe temel olan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Onuncu Kısım Öğrenci Davranışları, Ödül ve Disipline İlişkin Hükümler bölümünün de okunması önerilir.
Medyatek ve Spor Kompleksi kullanım kuralları ile Bilişim İç Yönetmeliği ayrıca yayınlanmıştır.

1. Okul Alanların Kullanımı
a. Çevre bilinci yüksek öğrenciler yetiştirirken öncelikle yakın çevremize önem vermemiz gerekir.
Sınıflar, kantin, tuvaletler vb. düzenli olarak personel tarafından temizlenir. Ancak ortak alanların, kişisel dolapların düzeni ve temiz tutulması öncelikle öğrencilerin sorumluluğundadır.
Sınıf içinde ilgili derste kullanılmayan eşyaların sıranın içinde ya da öğrencinin çantasında bulunması gerekir. Yerler ya da ortak alanlar kişisel eşyaların konması için uygun değildir.

b. Farklı saatlerde teneffüse çıkan sınıflar, derste olan sınıfların önünden geçmemeye özen gösterirler.

c. Öğle teneffüsünde sınıflar boşaltılarak sorumlu öğrenciler tarafından kilitlenir. Burada amaç öğrencilerin farklı mekânlardaki olanaklardan faydalanmasıdır. 12. sınıf öğrencileri öğle teneffüslerinde sınıflarda yemek yenmemesi koşuluyla sınıfta kalabilirler. Sınıflarda, öğrencilerin elektrikli su ısıtıcısı vb. gibi elektrikle çalışan aletleri kullanmaları tehlikeli ve yasaktır. Derslerde, öğrencinin sırasında veya yanında görünür yerde, gerektiğinde şeffaf plastik şişede su veya kırılmaz şeffaf malzemeden yapılmış su matarası bulunabilir; başka bir yiyecek, içecek bulunmaz.

d. Kantin, bahçe, medyatek bahçesi vb. tüm alanlar teneffüs saatlerinde seviye farkı gözetilmeden tüm öğrencilere açıktır.

e. Öğrenciler, kantinden kantin kartlarıyla alışveriş yaparlar; para yükleme uygulama üzerinden yapılır. Para ile alışveriş veya okulda karta para yükleme mümkün değildir. Öğrenciler teneffüslerde farklı kantin alanlarından yiyecek alabildikleri gibi, isterlerse evden getirdikleri yiyecekleri mikrodalga fırında ısıtabilirler.

f. Sınıf, Medyatek, Küçük Bahçe, Gösteri Salonu, Spor Kompleksi, Grande Salle (Berçin Salonu) ve Kemerli Salon’a (Satranç Salonu) yiyecek içecek ile girilmesi yasaktır. Medyatek ve Spor Kompleksi kullanım kuralları ayrıca yayınlanır, öğrencilerin bu kurallara uymaları beklenir.

g. Etkinlik ve prova dışında Konser ve Gösteri Salonuna izin ile girilir.

h. Asansör ve engelli tuvaleti, engelli öğrenciler ve belli bir sebeple kısa süreli hareket kabiliyeti kısıtlanan öğrencilerin kullanımı içindir.

i. 11.sınıf öğrencileri sırayla nöbetçi öğrenci olarak görevli olup, nöbetçi öğretmene ve idareye her konuda yardımcı olmakla sorumludurlar. Öğrenciler nöbetçi öğretmen ve öğrencilerin uyarılarını dikkate alırlar.

2. Akademik Dürüstlük ve Bilişim

a. «Notre-Dame de Sion» adı ve NDS logosu kurumun tescilli mülkiyetidir. Kanuna uygun olarak tescil edilmiş olduklarından kişisel ve/veya kamusal amaçlarla (basılı evrak, video ya da ses kaydı, elektronik ortam, sosyal medya vb.) herhangi bir ortamda kullanmaları ve yayınlamaları kesinlikle yasaktır.

b. Öğrencilere verilen şifreler kişiye özel olup, güvenlik nedeniyle paylaşılması sakıncalıdır. Başkasının şifresi kesinlikle kullanılamaz.

c. Akademik dürüstlük ilkeleri projelerin ya da ödevlerinin hazırlanmasında kitap ve/veya İnternet’ in sadece bilgilenme amacıyla kullanılmasını gerektirir. Ödev ve projeler özgün ve özenli olmalı, mutlaka kaynak gösterilmelidir. Bu kapsamda okul kütüphanesinin etkin kullanımı ve alınan kitapların/filmlerin zamanında iadesi de önemlidir.

d. Öğrenciler cep telefonu, video kamera ve benzeri elektronik aletleri -kantin, bahçe, kütüphane dâhil- okul içinde kullanamazlar; akıllı saatle okula gelmezler. Telefon etmek isteyen öğrenci müdür yardımcılarının veya okul rehber öğretmenlerinin izniyle okulun telefonlarını kullanırlar.
Telefonlar sabah birinci zilde uçak moduna alınır veya kapatılır, sınıfta bu amaçla oluşturulmuş dolaba konur; ardından dolap sınıf başkanı tarafından kilitlenir (Yanlışlıkla getirilen akıllı saatler telefonla birlikte dolaba konmalıdır). Birinci derste geç kalan öğrenci sınıfa girdiğinde telefonunu öğretmen masasının üzerine bırakır, birinci ders sonunda bu telefon(lar) da dolaba konulduktan sonra anahtar, anahtar görevlisi tarafından ilgili müdür yardımcısına teslim edilir.
Son dersin son iki dakikasında anahtar görevlisi yeniden anahtarı alır ve çıkış sırasında arkadaşlarının telefonlarını aldıklarını son saat öğretmeniyle birlikte kontrol eder. Gün içinde spor turnuvası, konferans vs. etkinlik için okul dışına çıkacak öğrenciler okula dönmeyeceklerse telefonlarını müdür yardımcılarının aracılığıyla dolaplardan alırlar. Özel günlerde fotoğraf makinelerinin, video kameraların vb. aletlerin kullanımı müdür yardımcısının iznine bağlıdır.

Öğrenci bu araçlardan birini kullanırken görüldüğünde söz konusu araç alınır ve iki ay sonra veliye imza karşılığı teslim edilir.
Bunun yanında öğrencinin durumu ödül ve disiplin kurulunca değerlendirilir.

Aynı öğrencinin yeniden herhangi bir elektronik cihazla görülmesi durumunda ise iade yarı yıl sonunda yapılır. Öğrenci yine ödül ve disiplin kuruluna sevk edilir.
İnternet’e bağlı olmayan e-kitap okuyucuları öğrenciler tarafından teneffüslerde kullanılabilir. Cep telefonlarının eğitim aracı kullanılması söz konusu olduğunda ilgili öğretmen müdür yardımcısını bilgilendirir. Ardından cep telefonları yeniden dolaba konur.

e. Öğrencilerin kullandığı her bilgisayar, Bilgi İşlem Merkezi tarafından onaylandıktan sonra okulun İnternet ağına bağlanabilecektir. Okulun Bilgi İşlem Merkezi tarafından onaylanmamış hiçbir elektronik aygıt derslerde kullanılamaz. 9-10-11-12. sınıf öğrencileri her eğitim- öğretim yılının başında Bilişim İç Yönetmeliğini imzalar ve derslerde taşınabilir bilgisayar kullanımına geçerler. Bilgisayarlarını yenileyen öğrencilerin bilgisayarlarının Bilgi İşlem Merkezi tarafından tekrar onaylanması gerekir.
Hazırlık sınıflarında, etik kurallar ile bilişim iç yönetmeliğinin değerlendirilmesi ve işlerlik kazanmasının ardından kademeli olarak derslerde taşınabilir bilgisayar kullanımına başlanır. 9. sınıfa doğrudan geçen öğrenciler için de aynı prosedür uygulanır.
Derslerdeki taşınabilir bilgisayar kullanımı öğretmenin iznine tabidir.

f. Sınıftaki tüm bilişim aygıtları, akıllı tahtalar öğretmenlerin gözetiminde sadece ders amaçlı kullanılır. Sınıflardaki çoklu elektrik prizleri derslerde kullanılan bilişim aygıtlarını şarj etmek içindir. Cep telefonlarının sınıfta şarj edilmesi uygun değildir.

g. Sınavlar öncesi, dersin öğretmeni tarafından aksi belirtilmediği sürece öğrenciler bilgisayarlarını kapatır ve kaldırır.
Cep telefonu, bilgisayar vb. araçların kopya, izinsiz kayıt vs. gibi amaç dışı kullanımı durumunda, söz konusu araç alıkonulur; iadesi öğrencinin mezuniyetinden sonra yapılır ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

h. Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca okul bilgisayarlarından ve kişisel bilgisayarlardan uygun olmayan sitelere girilmesi, bu bilgisayarların eğitim amacı dışında kullanılması, okul bilgisayarlarına program ya da dosya yüklenmesi kesinlikle yasaktır.

3. Spor Etkinlikleri

a. Şehir dışında gerçekleşen spor turnuvası, dostluk maçı vb. etkinlikler öncesinde, okul tarafından bir yazı ile mutlaka velinin izni alınır. Şehir içi turnuvalar için spor takımlarında olan öğrencilerin velilerinden öğretim yılı başında genel bir izin alınır ve her maç için bilgilendirme yapılır.

b. Öğrencinin bireysel olarak katıldığı kulüplere bağlı spor yarışmaları için gereken izinlerde okul idaresiyle önceden görüşülmesi esastır.

c. İlçe, İl ve Türkiye çapında gerçekleşen MEB tarafından organize edilen turnuvalara takım olarak katılmaya karar verildiğinde, işlemler okul tarafından planlanır ve okuldan mutlaka öğretmen görevlendirilir. Bireysel branşlarda sorumluluk aile, antrenör ve okul arasında paylaşılır.

d. Sağlık sorunları nedeniyle öğrencinin Beden Eğitimi dersinden bir süreliğine ya da yıl boyu raporlu olması gerektiğinde, rapor tam teşekküllü hastaneden alınmalıdır. Raporlu öğrenci derse hazır gelir, yıl sonu notu dersle bağlantılı yaptığı çalışmalara ve ödevlere göre verilir. Sağlık sorunu önceden biliniyorsa rapor dönem başlamadan alınmalıdır, geçmişe dönük rapor kabul edilmez.

e. Teneffüs saatlerinde bahçe tüm öğrencilerin ortak kullandıkları, paylaştıkları bir alandır. Öğle teneffüsünde ve herhangi bir sebeple bahçenin çok dolu olduğu zamanlarda güvenlik sebebiyle bahçede herhangi bir top oyunu oynanmaz. Okulun spor sahaları futbol, basketbol, voleybol vb. spor dalları için uygun olup, spor sahalarında spor ayakkabısız topla oynamak yasaktır. Belli dönemlerde bahçede veya spor salonlarında gerçekleşen sınıflarlar arası karşılaşma ve turnuvalarda mutlaka görevli Beden Eğitimi Öğretmeni bulunur; maçlar birinci zilde tamamlanır.

4. Genel

a. Okul saatlerinden sonra okulda kalarak öğretmen gözetimi dışında çalışma yapacak öğrenciler müdür yardımcılarını bilgilendirmek zorundadırlar.

b. Okul eşyasına bilerek zarar veren öğrenciye Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

c. Öğrenciler yanlarında getirdikleri tüm eşyalardan kendileri sorumludur. Okulun içinde bisiklet park alanı bulunmamaktadır.

d. Okuldaki tüm etkinlikler, eğlenceler okul idaresinin izniyle yapılır. Öğrenciler okulun farklı alanlarına (sınıf, bahçe vb.) önceden izin almaksızın hiçbir afiş vb. asamazlar, izin aldıkları etkinliğin kapsamının dışına çıkamazlar. Bu etkinlikler okul malına ve/veya okul öğrencilerine zarar verir bir nitelik içerirse ya da etkinlik sırasında Disiplin Yönetmeliğine aykırı bir durum gerçekleşirse söz konusu öğrenciler için Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

e. Notre-Dame de Sion’da eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizin kutlamalarını okul yönetiminin onayı ile sürdürmeleri kurumsal bir sorumluluk olup insana, çevreye ve okul eşyalarının korunmasına yönelik okul ilke ve temel düşünceleri ile bağlantılıdır.
Bu nedenle birlikte olunacak mezuniyet eğlencelerinde öğretmenlere, personele, diğer seviyelerden öğrencilere karşı saygılı olunması esastır.
Yönetimle birlikte belirlenen çerçeveden çıkılması ve yönergelere uyulmaması hâlinde, diploma töreninin sadece idari bir formaliteye indirgeneceği bilinmelidir.

f. Okul öğrencileri, okulun adını kullanarak okulun izni olmadan gezi, etkinlik vs. düzenleyemez. Veli bilgilendirilmeden okul tarafından şehir içi/şehir dışı gezi düzenlenmez. Velinin yazılı izni olmadan öğrenci hiçbir geziye katılamaz.

g. Tüm okul gezilerinde Öğrenci Davranışları, Ödül ve Disipline İlişkin Hükümler geçerlidir.

h. Öğrencilerin etkinlikler sırasında çekilen toplu ve bireysel fotoğraflarının internet sitesinde yayınlanması ile ilgili izin öğrencinin okula başladığı ilk yıl alınır. Bu konuda bir görüş değişikliği olduğunda veli görüşünü yazılı olarak idareye bildirir.

i. Tütün, (elektronik) sigara, alkol vs. gibi zararlı maddeleri okul içinde ve çevresinde bulundurmak ve kullanmak yasaktır. Bu davranışlar görüldüğünde Disiplin Kurulunda değerlendirilir.

j. Okulun Acil Durum Yönetim Planının öğrenci tarafından bilinmesi, kritik bir durumda ciddiyetle harfiyen uygulanması gereklidir.

k. Öğrencinin, okulda yaptığı etkinlikler e-okul sisteminde sosyal etkinlikler modülüne işlenir. Öğrencinin Kaymakamlık/Valilik onaylı okul dışı bireysel etkinliklerinin e-okul sosyal etkinlikler modülüne kaydı için, etkinliğin yapıldığı kurum/ kuruluş tarafından «Sosyal Etkinlik Alan ve Kategorileri Çizelgesi»nin doldurulup ilgili kurum tarafından imzalanıp, onaylandıktan sonra ilgili müdür yardımcısına teslim edilmesi gereklidir.

l. Adres, telefon, elektronik posta ile ilgili değişikliklerin okul idaresine duyurulması önemli ve zorunludur. E-okuldan matbu olarak gönderilen evraklar Mernis sisteminde kayıtlı ikamet adresinize gönderilmektedir. Resmî kayıtlar ile okul kayıtları arasındaki tutarlılık velinin sorumluluğundadır.

m. Okuldan elektronik posta ve sms ile veli ve öğrenciye gönderilen duyuruların okunması ve gereğinin zamanında yapılması kişilerin sorumluluğundadır.

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi öğrencisi bu kuralları bilmek ve kurallara uymak ile yükümlüdür.