Matematik

Matematik Eğitiminin Genel Amaçları

Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmek, günlük hayatta ve diğer alanlarda kullanabilmek, herhangi bir alanda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilmektir.
Matematiksel düşünceleri mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için doğru terminolojiyi ve dili kullanmak, tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin olarak kullanmak, tüme varım ve tümden gelim ile ilgili çıkarımlar yapabilmek, problem çözme süreci içinde matematiksel düşünce ve akıl yürütmeleri ifade edebilmektir.
Ayrıca, matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilmek, özgüven aşılamak, entelektüel merakı geliştirmek, matematiğin tarihi gelişimini ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü kavramak, araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilmek ve matematiğin sanatla ilişkisini kurabilmek, estetik duygularını geliştirebilmektir.

Hedefler

Tüm seviyelerde MEB matematik programı Fransızca olarak uygulanır.
Okulumuzun matematik öğretimindeki hedefi, öğrencileri çoktan seçmeli yüksek öğretime giriş sınavlarına hazırlamak, aynı zamanda yüksek öğretimin ilk yılında dersleri kolaylıkla takip edebilecekleri donanımı sağlamaktır.
Öğrenciler matematiği Fransızca öğrenecekler ispat ve doğrulama yöntemlerini kullanarak, sözlü ve yazılı olarak ifade ederek matematiği derinlemesine anladıklarını göstereceklerdir.

Konulara bağlı olarak kullanılan teknoloji araçları ve matematik yazılım programları, derslerin daha dinamik işlenmesini sağlamaktadır.

Hazırlık Sınıfları Matematik Programı

Amacımız ilköğretimde öğrenilen matematik konularını tekrarlayarak Fransızca matematik için gerekli sözcük dağarcığını elde etmek, önerme ve teoremleri Fransızca olarak belirtebilmektir. Bu hazırlık senesi, öğrencilerin lise programında görülecek yeni kavramları Fransızca olarak takip edebilme olanağı sağlayacaktır.

 • Sayma sistemi
 • Koordinat sistemi
 • Oran orantı ve yüzde hesapları
 • Birinci dereceden denklemler
 • Kümelerde temel kavramlar
 • Sayı kümeleri
 • Rasyonel sayılarla işlemler
 • Harfli ifadeler
 • İrrasyonel sayılar
 • Düzlemsel geometrisinde temel kavramlar

9. Sınıf Matematik Programı

SAYILAR VE CEBİR

MANTIK

 • Önermeler ve Bileşik Önermeler

MELER

 • Kümelerde Temel Kavramlar
 • Kümelerde İşlemler

DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER

 • Sayı Kümeleri
 • Bölünebilme Kuralları
 • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Üslü İfadeler ve Denklemler
 • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

GEOMETRİ

ÜÇGENLER

 • Üçgenlerde Temel Kavramlar
 • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
 • Dik Üçgen ve Trigonometri
 • Üçgenin Alanı

VERİ, SAYMA ve OLASILIK

VERİ

 • Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
 • Verilerin Grafikle Gösterilmesi

10. Sınıf Matematik Programı

VERİ, SAYMA VE OLASILIK

SAYMA VE OLASILIK

 • Sıralama ve Seçme
 • Basit Olayların Olasılıkları

SAYILAR VE CEBİR

FONKSİYONLAR

 • Fonksiyon Kavramı ve Gösterimi
 • İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi

POLİNOMLAR

 • Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler
 • Polinomların Çarpanlara Ayrılması

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler

GEOMETRİ
RTGENLER VE ÇOKGENLER

 • Çokgenler
 • Dörtgenler ve Özellikleri
 • Özel Dörtgenler

UZAY GEOMETRİ

 • Katı Cisimler

11. Sınıf Matematik Programı

GEOMETRİ

TRİGONOMETRİ

 • Yönlü Açılar
 • Trigonometrik Fonksiyonlar

ANALİTİK GEOMETRİ

 • Doğrunun Analitik İncelenmesi

SAYILAR VE CEBİR

FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR

 • Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
 • İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
 • Fonksiyonların Dönüşümleri

DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ

 • İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
 • İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri

GEOMETRİ

ÇEMBER VE DAİRE

 • Çemberin Temel Elemanları
 • Çemberde Açılar
 • Çemberde Teğet
 • Dairenin Çevresi ve Alanı

UZAY GEOMETRİ

 • Katı Cisimler

VERİ, SAYMA VE OLASILIK
OLASILIK

 • Koşullu Olasılık
 • Deneysel ve Teorik Olasılık

12. Sınıf Matematik Programı

SAYILAR VE CEBİR

ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR

 • Üstel Fonksiyon
 • Logaritma Fonksiyonu
 • Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

DİZİLER

 • Gerçek Sayı Dizileri

GEOMETRİ
TRİGONOMETRİ

 • Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
 • Trigonometrik Denklemler

DÖNÜŞÜMLER

 • Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

SAYILAR VE CEBİR

REV

 • Limit ve Süreklilik
 • Anlık Değişim Oranı ve Türev
 • Türevin Uygulamaları

İNTEGRAL

 • Belirsiz İntegral
 • Belirli İntegral ve Uygulamaları

GEOMETRİ
ANALİTİK GEOMETRİ

 • Çemberin Analitik İncelenmesi