français | Türkçe

giriş

Türk Dili ve Edebiyatı

Amaçlarımız

Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi’nin misyonu, Türk milli eğitiminin amaçları çerçevesinde kültürümüzün temel unsuru ve taşıyıcısı olan Türk dili ve edebiyatı ile Dünya edebiyatı ürünlerini okuyan, öğrenen ve yorumlayan, sosyal duyarlılığa önem veren, farklılıkları zenginlik olarak gören, gelişim ve değişime açık bireyler yetiştirerek insanlığın dil, düşünce ve kültür dünyasına disiplinler arası iş birliği temelinde katkıda bulunmaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi’nin vizyonu, eğitim kalitemizi gelenek ve disiplinimizden ödün vermeden sürdürerek, güçlü ve yetkin konumumuzu korumak, iki büyük uygarlığın ortak paydaları doğrultusunda ulusal ve evrensel değerlere sahip bireyleri yetiştiren öncü birimlerden biri olmaktır.

Ders Programları

Hazırlık Sınıfı Türk Dili ve Edebiyatı

Hazırlık sınıfları Türk Dili ve Edebiyatı dersinde amaçlarımız, ilköğretimde öğrenilenleri unutturmamak ve öğrencileri 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersine hazırlamak, yazılı bir metni ve dinlediklerini anlamalarını ve yorumlamalarını sağlamak, sözlü ve yazılı anlatımlarını güçlendirmek, güzel, doğru ve düzgün bir yazı yazmalarını, düzenli bir defter tutmalarını sağlamaktır.
Hazırlık Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde, öğrencilerimize dilin doğru ve düzgün kullanıldığı edebî eserler okutularak, onların seçkin birer edebiyat okuru olmaları yolunda ilk adım da atılmaktadır Hazırlık sınıflarında topluluk karşısında Türk dilini rahat ve doğru bir şekilde kullanmayı özendirici şiir dinletisi düzenlenmekte, öğrencilerin bu yolla özgüvenlerini kazanmaları da hedeflenmektedir. Sürekli ve güdümlü okuma çalışması çerçevesinde okutulan kitapların yazarları okulumuza davet edilerek hazırlık sınıfı öğrencileriyle tanışmaları sağlanmaktadır.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde okuma, yazma ve sözlü iletişim çalışmaları yapılmakta, buna ek olarak dil bilgisi öğretimi, kitap okuma ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Derslerimizde masal, fabl, destan, efsane, şiir, tiyatro, hikâye, roman, senaryo, anı, deneme, gezi yazısı, sohbet, fıkra, günlük, blog, eleştiri, biyografi, otobiyografi, mülakat, söylev, makale, dilekçe, tutanak, mektup, e-posta, haber ve reklam olmak üzere değişik edebî türler üzerinde yazılı ve sözlü çalışmalara yer verilmektedir.
Dilimize karşı duyarlılığın ve ilginin artmasını sağlayan edebiyat dersleri; öğrencilerin sözlü ya da yazılı olarak kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayacak ve bir topluluk karşısında konuşma yetilerinin gelişimine ortam hazırlayacak biçimde işlenmektedir.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinde öğrencilerimizin edebî metinler aracılığıyla Türk kültürünü ve Türkçenin inceliklerini tanımaları, Türkçeyi özenli, bilinçli ve kurallarına uygun biçimde yazılı ve sözlü anlatımda kullanabilmeleri hedeflenmektedir. Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi farklı türlerde görmek, bu türler arasındaki ayrımları, benzerlikleri ve türler arasındaki geçişleri sezdirmek temel amaçlarımız arasında yer almaktadır.
Derslerimizde Türk ve dünya edebiyatının farklı dönemlerinde yazılmış önemli eserler; yapı, tür, dil, içerik, bakış açısı gibi yönlerden incelenerek öğrencilerimize estetik zevk kazandırılmaya çalışılmaktadır. Kazanımlarımız arasında, işlenen metinler aracılığıyla dinleme, okuduğunu anlama ve eleştirel okuma önemli yer tutmaktadır.

11. Sınıf Türk Edebiyatı

11. Sınıf Türk Edebiyatı dersinde, Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı dönemi incelenmektedir. Bu bağlamda Tanzimat, Servet-i Fünün, Fecr-i Ati ve Milli edebiyat dönemlerinde eser vermiş sanatçılar ve onların verimleri tanıtılmakta, coşku ve heyecan dile getiren, olay çevresinde oluşan metinler ve öğretici metinlerde, dönem özelliklerinin nasıl yansıdığı incelenmekte, bu dönemlerin seçkin öneklerini yansıtan eserler okutularak, öğrencilerimizin günümüz edebiyatının oluşumu hakkında fikir sahibi olmaları sağlanmaktadır.

11. Sınıf Dil ve Anlatım

Dil konuları, ağırlıkla anlatım bozuklukları, yazım ve noktalamaya dayanmaktadır. Bunun yanında cümle öğeleri,cümle çeşitleri,öğrencilerin önceki yıllarda tam kavrayamadıkları dil konuları yer almaktadır. Dil ile ilgili çalışmalar,konuların ayrıntılı bir biçimde metinler üzerinde örneklendirilerek işlenmesinden sonra testlerle de desteklenmektedir.
Anlatım konuları, gazete ve dergi yazılarına dayanır:anı, gezi yazısı, söyleşi, fıkra, deneme vb. Konu işlenişine kısa bir tür bilgisiyle başlanır, türle ilgili konu, dil ve anlatım özellikleri örnek metinlerden yola çıkılarak belirlenir. Farklı yazarlardan seçilen örnek metinler incelenir. Öğrencilere tür ile ilgili yazma ödevleri verilir. Öğrenciler tarafından yıl boyunca farklı konularda sunumlar yapılır.

12.Sınıf Türk Edebiyatı

12. Sınıf Türk Edebiyatı derslerinde öğrencilerimiz, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının seçkin verimleriyle tanışacaklar, 1923’ten günümüze uzanan çizgide ortaya çıkan düşünce ve sanat akımlarını öğreneceklerdir.

Öğrencilerimiz okuyacakları eserlerle bir yandan içinde bulundukları toplumun yakın geçmişini edebi eserlerle öğrenme imkanına ulaşacaklar,bir yandan da sanatsal zevk ve entellektüel birikime sahip olacaklardır.
12. Sınıf Türk Edebiyatı dersi konuları LYS açısından da büyük bir önem taşımaktadır.

12. Sınıf Dil ve Anlatım
12. Sınıf Dil ve Anlatım derslerinde edebi türlerin seçkin örnekleri tanıtılarak tüm dil bilgisi konularının genel tekrarına yer verilir. Konu tekrarlarından sonra verilen testlerle öğrencilerimiz, YGS ve LYS’ye yönelik çalışmalarla desteklenmektedir.

Etkinlikler

Okulumuzda yıl boyu sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenir.

A-Ders İçi Etkinlikler

Ders içi etkinlikler, grup çalışmaları, bireysel, ikili sunumlar veya panel, sempozyum, münazara gibi toplu tartışma biçimleri ve soru-cevap yöntemiyle gerçekleştirilir.
Tüm sunumlarda görsel, işitsel malzemelerin kullanımına önem verilir. Moodle, internet, YouTube video kayıtları, cd’ler kullanılır, ’’powerpoint’’ sunumlar yapılır.
Ders içi etkinliklerde öğrencilere okutulan kitapların sinemaya uyarlanmış veya dizi biçimine getirilmiş DVD’leri kullanılır. Böylece sürekli ve güdümlü okuma kitaplarının farklı sanat dallarındaki yansımalarının öğrenci tarafından da görülmesi sağlanır.

B-Ders Dışı Etkinlikler

Yıl boyunca program doğrultusunda edebiyat ve sanat dünyasından yazar, şair ve sanatçıların öğrencilerimizle tanışması, buluşması sağlanır. Atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenlenir.

Şehir ve Devlet Tiyatroları’ndan, işlenen konulara uygun olarak seçilen tiyatro oyunları izlenir.

MEB’in, özel ortaöğretim ve üniversitelerin düzenlediği, yarışma, seminer, buluşma gibi etkinliklere öğrencilerimizin katılımı sağlanır.
Okul içinde öğrencilerin farklı yeteneklerini ortaya çıkaran şiir dinletileri, tiyatro gösterileri, anma ve kutlama etkinlikleri düzenlenir. Yaratıcı yazma çalışmalarını da kapsayan dönem değerlendirmelerini içeren dergi ve gazeteler çıkarılır.

Başarı durumumuz

Okulumuz,YGS ve LYS’de Türkçe-Edebiyat soru çözüm ortalamasındaki netler göz önüne alındığında yapılan sıralamada, "Türümüzdeki Okullar Arasında" (390 lise) 2011-2012 Öğretim yılında altıncı sırada, 2012-2013 Öğretim yılında ise on dördüncü sırada yer almaktadır.

Sürekliliği olan bu başarıyı hazırlayan etmenlerin başında, Türkçe zümresi öğretmenlerinin sıkı bir dayanışma ve işbirliği içinde çalışmaları gelmektedir. Okul idaremizle büyük bir uyum içinde çalışmamız da başarımıza ivme kazandırmaktadır.
Yıllardır değişmeyen başarımızı, öncelikli hedefimiz olan öğrenciye Türk dilini ve edebiyatını sevdirmeye çalışmamıza borçlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu hedef doğrultusunda, hazırlık sınıfından itibaren öğrencilerimizi, Türk edebiyatının seçkin verimleriyle tanıştırarak onların kendi dil ve kültürlerine sahip çıkmalarını sağlamaya özen gösteriyoruz. İlerleyen yıllarda Dünya edebiyatından ürünleri de tanıma imkânı bulan öğrencilerimiz, mezun olduklarında -okulumuzun çift dilli olması dolayısıyla da- sözlü ve yazılı anlatımlarında ana dillerini doğru ve düzgün kullanmalarının yanı sıra, Türk ve Batı edebiyatı örneklerini de karşılaştırmalı bir şekilde incelemiş olurlar.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli-Öğretmen Görüşme Günleri E-OKUL web-mail