Tarih | Coğrafya

TARİH

I. DERSİN GENEL AMAÇLARI VE İÇERİĞİ

Araştıran, bilgiye ulaşarak analiz-sentez becerisi geliştirerek, tarihsel süreçler hakkında değerlendirme yapabilen, eleştirel düşünme temelinde dünya ve yurt meselelerine mekan ve zaman algısı içinde yaklaşan, insan hakları, demokrasi, evrensel etik değerler temelinde tartışma kültürüne sahip; ülke ve dünyada değişen siyasi ve sosyal ortamı kavrayarak, eleştirmenin ötesinde sorunlara çözüm üretebilen, çağdaş değerlere saygılı, katılımcı sorumluluk alabilen, paylaşmayı bilen, bireysel sınırlarını korurken toplumun ihtiyaçları karşısında duyarlı, dayanışma içinde işbirliği yapabilen, sivil toplum ve siyasi süreçlere katılmaya gönüllü olan, bugünü açıklarken geçmişin bilgisini kullanabilen; geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki ilişkiyi kurabilen, tarihsel empati becerisine sahip, farklı kültürleri tanıma, anlama, yakınlık kurmanın becerileri geliştirebilen gençler yetiştirmek bölümün temel hedefleri arasındadır.

MEB Müfredatına uygun olarak konular, teknoloji ve çeşitli sınıf içi etkinliklerle zenginleştirilerek öğrenci merkezli eğitim anlayışı çerçevesinde ele alınır. Müfredat konuları tek bir ders kitabına bağlı kalmadan bölüm öğretmenleri tarafından hazırlanmış etkinlik ve okuma parçaları ile zenginleştirilmiş ders notları kullanılarak işlenir.

II. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında, öğrenci bilgisini ölçmenin ötesinde, okuduğunu anlama, karşılaştırma, analiz ve sentez ile sonuca ulaşma, tarihi belge niteliğindeki grafik, istatistik, görsel malzemeleri yorumlama sunum oluşturma, film ve belgesel değerlendirme; grup çalışma becerileri geliştirerek birlikte ürün ortaya koyma; rekabet yerine dayanışma kültürünü yerleştirmeyi hedefleyen etkinlikler ile öğrencinin kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla farklı ve öğrencinin kişisel özelliklerini ortaya çıkaran ölçme değerlendirme yöntemleri bir arada kullanılmaktadır.

COĞRAFYA DERSİ

I. DERSİN GENEL AMAÇLARI

Ders etkinliklerimiz yoluyla
1.Öğrencilerin, öğrencilerin yaşadıkları alandan başlayarak ülkemize ve Dünya’ya dair bir coğrafi bilinç geliştirmeleri
2.Olay ve olguları yerel, bölgesel ve küresel ölçekte algılamaları ve kavramaları
3.Doğal ve beşeri özelliklerin dağılışını araştırabilmeleri ve dağılışın nedenlerini sorgulayabilmeleri
4.Coğrafya ile ilgili temel kavramları öğrenebilmeleri ve kullanabilmeleri
5.Çevre bilincini kazanarak, çevre sorunları üzerine çözüm önerileri üretebilmeleri
6.Ekonomik ve sosyal kalkınma ile doğal ortam arasındaki ilişkileri analiz edebilmeleri ve doğayla uyumlu kalkınma modelleri geliştirebilmeleri
7.Dünyayı paylaştığımız farklı toplum ve kültürlerin sahip oldukları olanakları ve kısıtlamaları fark edebilmeleri
amaçlanmaktadır.

II. ÖĞRETİM PROGRAMI

Coğrafya Dersi: Lise 1. sınıftan Lise 4. sınıfa kadar her yıl okutulmak üzere tasarlanmıştır.

III.TEMEL ÖĞRENME ALANLARI:

Program aşağıdaki öğrenme alanları üzerine kuruludur. Öğrenme alanlarında her yıl farklı sorunsallar ele alınır. Program öğrenci merkezlidir ve sarmal bir yapıya sahiptir.

Doğal Sistemler: Yer şekilleri, Hava ve iklim, Su, Toprak, Bitki

Beşerî Sistemler: Nüfus, Yerleşme, Ekonomi, Ulaşım-iletişim, Politika, Kültür, Turizm

Mekânsal Bir Sentez: Türkiye (Konum analizi, Yakın çevre ve bölgesel analiz, Ülkemizin doğal ve beşerî sistemleri, Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkileri)

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler, (Kıtalar ve Okyanuslar, Bölgeler ve ülkeler, Uluslararası ekonomik, siyasî ve kültürel birlikler, ilişkiler ve dokular, Küresel ilişkiler ve yapılar )

Çevre ve Toplum :Doğal kaynakların kullanımı, Doğal afetler, Çevre sorunları, Yönetim ve planlama, Çevresel değişim öğrenme alanları oluşturur.

IV.COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇATISI

Müfredat, coğrafî kavramlar, coğrafi beceriler, tutum ve değerler kuruludur.

Coğrafî Kavramlar: Tüm öğrenme etkinlikleri bir kavramsal temel üzerine yükselir. Etkinlikte kullanılan kavramların içeriği kadar kavramlar arasındaki ilişkiler de önemlidir. Kavramlar arası ilişkiler kavram haritaları yoluyla gösterilir ve tartışılır. Ayrıca kavram transferi, kavramların geçerliliği, sorgulanması ve güncellenmeleri de öğrenme etkinlikleri açısından son derece önemlidir.

Coğrafî Beceriler ve Uygulamalar:

• Coğrafî sorgulama
• Harita ,grafik ve tablo okuyabilme
• Gözlem yapabilme
• Analiz ve sentez yapabilme
• Çevre kaynaklarından yararlanma
• Alan araştırması yaparak veri toplama
• Bilgi teknolojilerini kullanma
• Kütüphane kullanma
• Eleştirel düşünme
• Problematik oluşturma ve tartışabilme
• Görsel, Sözel ve Yazılı iletişimi geliştirme ve kullanma
• Dinleme ve Algılama
• Not Alabilme
• Metin Oluşturma
• Çok boyutlu düşünebilme
• Yaratıcılık
• Değişim ve sürekliliği algılama,
• Kanıt kullanma vb.

Tutum ve Değerler

Ayrıca, Prof. Dr. Füsun ÜSTELin Gençler İçin Çağdaş Coğrafya adlı kitabın amacını ve yaklaşımını açıklamak için yazdığı önsözde şöyle diyor.

“Kitapta, Genç bireyi dünyada ve bölgesinde yalnızlık ve yalıtılmışlık duygusuna itmeyen, bilgilenmeye-sorgulamaya-çözümlemeye dayalı bir bakış açısından hareketle, onun kendisini ülke-bölge-dünya ölçeklerinde konumlandırmasına, her düzeyden sorunlara karşı duyarlılık geliştirmesine, işbirliği ve dayanışma ilkelerine dayalı evrensel demokratik yurttaşlık değerler ile buluşmasına yardımcı olacak bir yaklaşım izlenmiştir”

Biz de yukarıdaki alıntıda çerçevesi çizilen değerleri öğrencilerimize kazandırmayı amaçlıyoruz.

V. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ölçme ve değerlendirme çalışmalarında, öğrencinin bilgi birikimi, uygulama yapabilme düzeyi belirlenmekle birlikte daha çok analiz, sentez ve değerlendirme yapabilme gibi üst düzey becerileri ölçmek ve geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu nedenle aşağıda örnekleri verilen teknikler uygulanmaktadır.

 Klasik Yazılı Sınavlar
 Açık kitap sınavlar
 Sunum yapma ve değerlendirme
 Proje çalışmaları yapma ve değerlendirme
 Portfolyo oluşturma ve değerlendirilme
 Araştırma ödevleri
 Sınıf içi etkinliklerin değerlendirilmesi
 Öz değerlendirme
 Akran değerlendirmeleri
 Dönem ödevleri vb.