Kilimin Sembolleri

16-13 Mart 2018 Haziran 2018

Kilimin Sembolleri Sergisi

Kilimin Sembolleri Sergisi, Ahmet Diler ve Marc-Antoine Gallice’in birlikte kaleme aldıkları, Fransızca baskısı Bleu autour, Türkçe baskısı ise Alfa Yayınları’ndan çıkan aynı başlıklı kitaptan esinlenmektedir. Sergi, geniş bir coğrafî mekânda (Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya) karşımıza çıkan kilim motiflerindeki simgesel dili çözümlemeyi amaçlamaktadır. Temsilî bir koleksiyon eşliğinde, bu motiflerde ve eski medeniyetlerde kullanılan nesnelerde karşımıza çıkan semboller arasındaki bir tür devamlılığa işaret ederek, bu simgelerle kültürel unsurlar, toplumların gündelik yaşama dair taşıdıkları endişeler, dokuma teknikleri ve coğrafi yöreler arasındaki bağlantılara dikkat çekmektedir. Bu farklı ilişkiler üzerine yoğunlaşan çalışma bizi kilimlerin erken kentleşme dönemine ait medeniyetlerden mirasını devraldıkları zengin bir sembol repertuvarını keşfe çıkarmaktadır.

Serginin ikinci bölümü ise, kilimlerdeki simgesel kimliğin Doğu’da olduğu gibi Batı’daki dönüşümüne ve halının hükmettiği görsel bağlamdaki ürkek yükselişine ışık tutmaktadır. Modern döneme ait fotoğraf, kartpostal, reklam ve oryantalist resim seçkisi, bizi kilim kullanımın zaman içinde uğradığı değişimi sorgulamaya teşvik ediyor. Kilim, günlük yaşamın işlevsel nesnesinden ve atalarımızdan kalan kültürel mirastan Doğu’nun özgünlük ve kimliğini tanımlayan farklı bir cazibe objesine dönüşüyor. Sergi bize toplumdaki yeni değer kazanma ve benimseme mekanizmalarıyla, kilimlerin hem Doğu’da hem de Batı’da nasıl modern ve hatta postmodern içmekânları süsleyen bir dekor unsuruna doğru evrildiğini aktarırken, yeni yaratıcılık ve pazarlama şekillerine de vurgu yapıyor. Ek etkinlikler serginin çağrıştırdığı pek çok soruyu tekrar düşünmek için yeni bir çerçeve sunuyor.

Serginin resmi açılışı, 15 Mart 2018 tarihinde gerçekleşecektir. Ardından sergi, 16 Mart-13 Haziran 2018 tarihleri arasında (Pazar günleri hariç), 11.00-18.00 saatleri arasında (gösteri veya konser akşamları 19.30’a kadar) ziyarete açık olacaktır.

Sergi komiserleri: Aylin Koçunyan, Ece Sutra.