français | Türkçe

giriş

Fizik-Kimya-Biyoloji

FEN BİLİMLERİ DERSİ

HAZIRLIK SINIFI

Hazırlık sınıflarında haftada 2 saat fen bilimleri dersi yapılmaktadır. Program en az Fransızca bilgisiyle takip edilebilecek, temel biyoloji kavramlarıyla başlamaktadır. Öğrenciler hayvanların isimlerini, özelliklerine göre sınıflandırılmalarını öğrenir . 2. dönem kimya ve fizik konuları işlenir. Bu konular ilköğretimde gördükleri konuların tekrarı olacaktır. Hacim ve kütle ölçüm aletleri, ısı alış verişi, hareket ve kuvvet. Bu derste Lisede ihtiyaçları olacak fen terminolojisi öğrencilere kazandırılır.

KİMYA DERSİ
9.SINIF
9.sınıfta kimya dersi haftada 2 saattir. Bu ders, ilgi gözetmeksizin yetişen nesillerin bütün bireylerine hitap ettiğinden, bir yandan hayatın değişik alanlarına dağılacak bireyler için ortak ve en genel -en gerekli- kimya kavram ve ilkelerine ağırlık vermek, bir yandan da daha sonraki eğitim öğretim sürecinde kimya ile yakından ilgili mesleklere yönelecek bireylerin öğrenme süreçlerine yeterli katkı yapmak durumundadır. Dolayısıyla konular seçilirken, Türk insanını en çok ilgilendiren ürün, kavram ve ilkeleri öncelemek, bunu yaparken de daha ileri kimya için temelleri bu aşamada atmak önemlidir. Bütün bir yıl öğrenciler kimyanın gelişimi, kimyasal kanunlar, atomunun yapısı ile periyodik tablo ve periyodik özellikleri detaylı şekilde öğrenirler. Madde konusundaki çalışmaları, daha sonra işlenecek olan kimyasal bağlarla daha derinleşecektir. Yıl, çözeltiler, kimyasal tepkimeler, organik bileşikler konularıyla sona erer.

10.SINIFTAN İTİBAREN

Kimya programı, bilimi, gözlem ve deneylere dayanarak evren ve hayat hakkında doğruya en yakın açıklamaları yapan, gözlem ve deneyler geliştikçe de yaptığı açıklamaları değiştirebilen, durağan değil dinamik bir yol ve anlayış olarak düzenlenmiştir. Bilim ve onun bir bileşeni olan kimya, çok özel yetenekli insanlara vergi olmayıp ilgilenen herkesin derinleşebileceği ve katkıda bulunabileceği, yararlı ve zevkli bir uğraş alanıdır. Bilimsel yöntem, bilimin tabiatı, bilim-teknoloji-çevre ilişkileri, deneyim ve uygulamalarla, zaman içinde gelişen ve oluşan kavrayışlardır. Kimya konuları işlenirken, bir yandan bilgi ve beceriler edinen öğrencilerin, bir yandan da bilimin yöntemini sezerek kavrayıp kullanması ve yine bu süreç içinde, bilim insanlarına yakışır değerlendirme alışkanlığını,tutum ve değerleri edinmesi beklenir.

10.SINIF

10. sınıfta seçmeli kimya dersi haftada üç saattir.
Atomun yapısı ,kuantum mekaniğinin tarihsel gelişimi incelendikten sonra, mol kavramı açıklanır: Öğrenciden bu konuda, katı,sıvı veya gaz halinde bulunan, kütlesi veya hacmi verilen herhangi bir maddenin, mol sayısını hesaplayabilmesi beklenir. İlk dönemin, büyük bir kısmı kimyasal denklemlerin incelenmesine ayrılır, bunlara ek olarak değişik deneyler yapılarak (yanma , çökeltme, nötrleştirme.....) bazı kavramların daha iyi anlaşılması sağlanmış olur. Reaksiyona giren ve arta kalan maddelerin gözlemlenmesi, ardışık denklemlerin oluşumu ve verim problemlerinin görsel olarak deneylerde incelenmesi konulara açıklık getirir. llk dönemde ayrıca periyodik sistemin tarihçesi, periyodik özelliklerin değişimi elementlerin özellikleri, kimyasal türler ve etkileşimleri konuları işlenir.
İkinci dönemde, sıvı ve gaz halde bulunan kimyasal denklemler incelenir. Laboratuvarda,derişimleri farklı solüsyonlar hazırlanır ve deneyler yapılır. Termokimya konusu incelenirken, reaksyonlarda ısı alışverişi kavramı geliştirilir ve bunlarla ilgili olarak, kalorimetre deneyleri yapılır: a) Parafinin yanması b) soyum hidroksidin molar erime ısısının hesaplanması.
Dönem çözücüler ve çözeltiler, çözeltilerin derişimi konuları işlenerek sona erer.

11.SINIF

11.sınıfta seçmeli kimya dersi haftada 3 ders saattir.Müfredat konularına başlamadan, kimyasal denklemlerle ilgili tüm kavramlar, maddenin, sıvı,gaz veya katı haldeki özelliklerinin tümü hatırlatılır.
Daha sonra, kimyasal bir değişime etki eden dış etkenler (çevre) incelenir ve analizleri yapılır Sırasıyla Kimyasal reaksiyonlar ve enerji, Reaksiyon hızları ve Kimyasal Denge incelenir
Bu analizlere küçük deneylerle, görsel olarak katkı sağlanır ve bilgiler pekiştirilir.
Elde edilen bu bilgiler daha sonra işlenen çözünürlük dengesi ve asit–bazların kuvveti konularında kullanılır.
Elektro kimya konusunda, kimyasal değişimlerle (denklemlerle) elektrik akımı arasındaki bağlantılar incelenir. Piller, redoks değişimleri,elektroliz konularında deneyler yapılır. Son olarak Çekirdek Kimyası, yapay ve doğal radyoaktiflik, radyoaktif ışınlar ve yarılanma süresi incelenir.

12.SINIF
12. sınıfta kimya dersi haftada 3 ders saatinden oluşur .Sene başında Lise 3 te görülen Elektrokimya, piller, elektroliz ve çekirdek kimyası konuları tekrar edilir.
Daha sonra programda belirtilen konular sırasıyla ele alınır:1) Elementler Kimyası bölümünde gruplara göre elementlerin özellikleri incelenir.2) Organik Kimyaya girişte doymuş ve doymamış hidrokarbonlar, hibritleşme tipi ve molekül geometrisi, 3) Organik Reaksyonlar’da redoks tepkimeleri, yer değiştirme ve katılma tepkimeleri,eliminasyon ve kondenzasyon tepkimeleri 4) Organik Bileşik Sınıfları konusunda doymuş(alkan) ve doymamış(alken + alkin)hidrokarbonlar, Oksijenli organik bileşikler (alkol-eter, aldehit-keton, karboksilik asit-ester) Azotlu organik bileşikler (amin ve amit) incelenir. Her bölüm sonunda çözülen sorularda eski senelere ait konular ve bilgiler hatırlatılır ve alıştırmalar yapılır.
Yine her konu sonunda LYS’ye yönelik testler dağıtılır ve eksik bilgiler tamamlanır. Müfredat takı konulara uygun olarak, edinilen bilgileri pekiştirmek amacıyla kimyasal deneyler yapılır. (Örneğin: alkolü oksitleme, alkolü yakma, sabun üretme, aldehit ve ketonu ayırma....gibi)
Organik kimya konuları işlenirken etrafımızda bulunan, bizi çevreleyen, her zaman kullandığımız çoğu maddelerin organik maddelerden oluştuğuna dikkat çekerek, organik kimyanın hayatımızdaki önemi vurgulanır. anlatılırken,hep gerçek hayatta kullandığımız maddelerden örnekler verilir.
Her seviye için dokümanlar hazırlanmıştır: Bu dokümanlarda her ünite için, anlatılacak konunun özeti, çözümlü alıştırmalar, problemler ve testler bulunur. Ayrıca konunun daha iyi anlaşılabilmesi için çözümleri verilmemiş,fakat cevapları belirtilmiş ilave alıştırmalar ünite sonuna eklenmiştir. Bu soruların çoğu sınıfta çözülür,diğer soruları ise öğrenci kendi çözer ve anlamadığı noktaları sınıfta öğretmenine sorar.

Amacımız fene ilgi duyan veya yüksek öğrenimini bu alanında yapmayı planlayan öğrencileri yönlendirmek,onlarda gözlem merakını uyandırmak, düzenli ve metodik çalışmanın gereğini hatırlatmak, alıştırma çözümünde ise kalıpların ezberlenmesi değil bilimsel düşüncenin gerekli olduğunu vurgulayarak onları hayata hazırlamaktır.

FİZİK DERSİ

Fizik, kozmosun sırlarını, madde, enerji ve bunların arasındaki etkileşimleri açıklamaya çalışan nicel bir bilimdir. Bunu gerçekleştirirken bilim insanları bilimsel metodolojinin deneysel olarak ölçülebilme, tekrar edilebilme kurallarına uyarak hipotezlerini doğrular ve teorilerini oluştururlar. Amacımız evreni bu bilimsel süzgeçten geçirerek anlamaya çalışan, merak duyan, araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirmektir.

Bize göre öğrenci fizikle yaşamın her anında karşı karşıya olduğunun farkında olmalı, teknoloji, toplum ve çevre ilişkisini doğru olarak kurabilmeli, kendisi ve çevresi için olumlu tutum ve davranışlar geliştirmeli, bilişim okuryazarlığı yeterliliğine sahip olmalı, kendisini etkin şekilde ifade edebilmeli, üretken olmalı, aynı zamanda kendisi ve toplumu ile barışık olmalıdır.

Fizik derslerinde kavram yanılgılarının giderilmesine, problem çözme becerisinin artırılmasına, fiziğin günlük yaşam uygulamalarına ve ders anlatımında görsel ögelere mümkün olduğunca yer verilmeye çalışılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği lise fizik dersi müfredatının sınıflara göre konu dağılımı şöyledir.

9. SINIF

1. Ünite: Fiziğin Doğası

2. Ünite: Madde ve Özelikleri

3. Ünite: Kuvvet ve Hareket

4. Ünite: Enerji

5. Ünite: Elektrik ve Manyetizma

6. Ünite: Dalgalar

10. SINIF

1. Ünite: Madde ve Özelikleri

2. Ünite: Kuvvet ve Hareket

3. Ünite: Elektrik

4. Ünite: Modern Fizik

5. Ünite: Dalgalar

11. SINIF

1. Ünite: Madde ve Özelikleri

2. Ünite: Kuvvet ve Hareket

3. Ünite: Manyetizma

4. Ünite: Modern Fizik

5. Ünite: Dalgalar

6. Ünite: Yıldızlardan yıldızsılara

12. SINIF

1. Ünite: Madde ve Özelikleri

2. Ünite: Kuvvet ve Hareket

3. Ünite: Elektrik ve Elektronik

4. Ünite: Dalgalar

5. Ünite: Modern Fizik

6. Ünite: Atomlardan Kuarklara

7. Ünite: Fiziğin Doğası

BİYOLOJİ

Biyoloji dersinin üç ana hedefi bulunmaktadır:

Bilimsel eğitim açısından, öğrencinin gözlem ve analiz yeteneğini geliştirmek ve bununla birlikte bilimsel yöntemlerin kişiye kazandırdığı sistemli düşünebilme ve eleştirel düşünce yeteneğini geliştirmek. Bilgiye sahip olma açısından, özellikle günümüzde çok büyük önem kazanan Genetik, Biyokimya ve Mikrobiyoloji gibi alanlarda teknik ve teknolojik bilgilere sahip olma ve bu bilgilerin ötesinde, günümüz dünyasında Biyoloji biliminin önemini kavramak ve bu alandaki ilerlemelerle beraber İnsanlığın düşünmesi gereken bazı etik sorunların farkında olmak.

Bireyin kendini tanıması açısından, insan vücudunda gerçekleşen olayları ve süreçleri anlayabilme ve kavrayabilme, birbirinden çok ayrı görünen mekanizmaların birbirleriyle olan ilişkileri -İnsan vücudundaki temel sistemleri ve sistemleri oluşturan her organın görevlerini tanıma.

Tüm bunlarla birlikte Biyoloji dersinin esas amacı, belki de beraberinde karşılaştığı en büyük zorluk, detaylı bilgilerle günlük yaşamda ihtiyacımız olan genel bilgiler arasındaki dengeyi öğrencinin yakalamasını sağlamaktır. Bir yandan fizyolojik süreçlerin moleküler düzeyde açıklanması ile diğer yandan belli başlı sistemleri ve onları düzenleyici mekanizmaları inceleyerek organizmaların işleyişi hakkında genel bilgilere sahip olunması ve bu sayede öğrencinin öğrendiklerini sorgulaması ve bu öğrendiklerini akıl ve mantık süzgecinden geçirmesi Biyoloji dersinin en önemli hedefidir.

Okulumuzda Biyoloji dersi Fransızca yapılmaktadır.

9.SINIF

Hücre – Organizma ve Metabolizma

*Hücre

*Hücrelerin Karşılaştırılması

*Hücresel Organizasyon

Canlıların Sınıflandırılması ve Biyolojik Çeşitlilik

* Canlıların Sınıflandırılması

* Canlılar Âlemi

* Biyolojik Çeşitlilik ve Türlerin Korunması

Bilinçli Birey – Yaşanabilir Çevre

*Çevre Sorunları

*Atatürk’ün Doğa ve Çevre Anlayışı

10.SINIF (Seçmeli ders)

Canlılarda Enerji Dönüşümü

*Fotosentez

*Hücresel Solunum

Hücre Bölünmesi ve Üreme

*Kromozomlar

*Eşeyli ve eşeysiz üreme çeşitleri

Ekosistem Ekolojisi

*Ekosistemin yapısı

*Ekosistemde enerji akışı ve Madde döngüleri

*Ekosistemlerin önemi

11.SINIF (Seçmeli ders)

Bitki Biyolojisi

*Bitkilerin yapısı

*Bitkilerde taşıma

*Bitkilerde beslenme

*Bitkilerde büyüme ve hareket

*Bitkilerde eşeyli üreme

*Bitkilerde çimlenme

Kalıtım,Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji

*Mendel Genetiği

*Modern Genetik

*DNA yapısı ve replikasyonu

* Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği

Komünite ve Popülasyon Ekolojisi

*Komünite Ekolojisi

*Popülasyon ekolojisi

*Biyomlar

12. SINIF ( Seçmeli ders)

Hayvan Biyolojisi ve İnsan

Sindirim sistemi

Gaz alışverişi

Dolaşım sistemi

Boşaltım sistemi

Hareket ve destek sistemi

Düzenleyici ve denetleyici sistemler

Üreme

Davranış

Hayatın başlangıcı ve Evrim

*Hayatın Başlangıcı ile ilgili görüşler

*Evrim nedir

Çevrenin korunması ve Rehabilitasyonu

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli-Öğretmen Görüşme Günleri E-OKUL web-mail