Öğrenci-Veli-Okul Sözleşmesi

ÖZEL NOTRE DAME DE SION FRANSIZSESİ
ÖĞRENCİ VELİ OKULZLEŞMESİ

Eğitimde başarı, okul veli ve öğrenci temel hak ve sorumluluklarının belirlenmesi ve tarafların bu konudaki özenli davranışları ile gerçekleşir.Ancak bu amaca ulaşmak için öncelikle hizmet alan ve üretenlerin arasında bir farkındalık sürecinin yaratılması gerekmektedir. Elinizdeki öğrenci, veli, okul sözleşmesi, tarafların bu anlamdaki bilgilerini belirlemek için hazırlanmış olup ortak idealimize ulaşmada bir yol haritası niteliğindedir.

Sözleşmenin Tarafları:

Öğrenci

Öğrenci Velisi

Okul Yönetimi

Sözleşmede Esas Alınan Yasal Düzenlemeler

1.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

2.VIII. Beş Yıllık Kalkınma Plânı

3.21.10. 2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

4.17.02. 2004 tarihli ve B.08.0.TTK.0.01.01.02/1558 sayılı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi konulu Genelge (2004/10)

5.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

6.Çocuk Hakları Sözleşmesi

ÖĞRENCİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI

Haklar

Düşüncelerini özgürce ifade etme

Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma

Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi

Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilme

Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması

Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme

Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması

Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma

Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma
Okul yönetiminde temsil etme ve edilme

Okula Özgü Haklar

NDS’yi eğitim bakımından tercih etmesine neden olan kalitelerin verilmesi

Yönetmelik koşullarına uygun olmak şartı ile özgün eserlerinin sergilenmesi

Sorunlarına danışmanlık yapılması

Devamsızlık yapılmadığında, etkinliklerde rol alındığında, sorumluluklar yerine getirildiğinde, bunların bir teşekkür belgesi ile kalıcı hale getirilmesi

Üst eğitim kurumları hakkında bilgilendirme ve materyal sağlanması

Sorumluluklar

Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı göstereceğim.

Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanacağım.

Arkadaşlarımın ve okulun eşyalarına zarar vermeyeceğim; zarar verdiğim takdirde bu zararın bedelini karşılayacağım.

Sınıfça belirlediğimiz kurallara uyacağım.

Okul kurallarına uyacağım.

Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunacağım.

Arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranacağım.

Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmayacağım.

Okula Özgü Sorumluluklar

NDS’li olmak ve kişisel yeteneklerimi geliştirmek için okul kurallarına uyacağım.

Verilen sorumlulukları yerine getirmek için gayret göstereceğim.

Kendime ve çevreme karşı saygılı davranmayı bir yaşama biçimi haline getireceğim.

VELİNİN HAK VE SORUMLULUKLARI

Haklar

Çocuğumun eğitimiyle ilgili tüm konularda bilgilendirilmek.

Adil ve saygılı davranışlarla karşılanmak

Çocuğuma okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulacağını bilmek.

Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilmek.

Okul yönetimine katılmak.

Çocuğumun okuldaki gelişim süreciyle ilgili olarak düzenli aralıklarla bilgilendirilmek.

Okula Özgü Haklar

Okulun yapısal özellikleri konusunda bilgilendirilmek.

Okulla ilişkilerin çağdaş koşullar içinde geliştirilip, sürdürülmesinden yararlanmak

Okuldaki değişik kültürel aktivitelerinden yaralanmak.

Sorumluluklar

Çocuğumun her gün okula zamanında, öğrenmeye hazır, okulun kılık-kıyafet kurallarına uygun bir şekilde gitmesine yardımcı olacağım.

Okulun öğrenciler için düzenleyeceği ders dışı etkinliklerden en az iki tanesinde görev alacağım.

Okulun duyuru ve yayınlarını takip edeceğim.

Bilgi edinmek ve toplamak amacıyla gönderilen her tür anket ve formu doldurup zamanında geri göndereceğim.

Okul Gelişim Yönetim Ekibi (OGYE) ve Okul-Aile Birliği seçimlerine ve toplantılarına katılacağım.

İhtiyaç duyduğunda öğrencimin ödevlerine katkı sağlayacağım, gerekli açıklamaları yapacağım, ancak; kendi yapması gereken ödevleri asla yapmayacağım.

Okumaya, araştırmaya daha fazla zaman ayırması için televizyon seyretme ve oyun oynama saatlerini düzenlemesine yardımcı olacağım.

Evde, o gün okulda yaptıklarını paylaşarak günün değerlendirmesini çocuğumla birlikte yapacağım.

Çocuğumun uyku ve dinlenme saatlerine dikkat edeceğim.

Okulun düzenleyeceği aile eğitim seminerlerine katılacağım.

Çocuğuma yaşına uygun sorumluluklar vereceğim (Örneğin odasını toplama, ev işlerine yardım etme, alışveriş yapma gibi).

Okul yönetiminin okul-aile ilişkilerini geliştirmek amacıyla yapacakları ev ziyaretlerini kabul edeceğim.

Çocuğumun, disiplin kurallarına uyması için gerekli önlemleri alacağım.

Çocuğumun ruhsal ve fiziksel durumundaki değişmeler hakkında okulu zamanında bilgilendireceğim.

Aile ortamında fiziksel ve psikolojik şiddete izin vermeyeceğim.

Okula Özgü Sorumluluklar

Çocuğumun kendisini ve çevresini tanımasına yardımcı olacağım;bu amaçla toplumun çeşitli kurumlarında gönüllü çalışmalar yapmasını destekleyeceğim.

Eğitimin kalitesini arttırmak için katkılarda bulunacağım.

Okulda gelişim amacıyla hazırlanan programlara katılacağım.

Çocuğumun her türlü zararlı alışkanlıklardan uzak olması konusunda gerekli özeni göstereceğim.

OKULUN HAK VE SORUMLULUKLARI

Haklar

Destekleyici, güvenli ve etkili bir ortamda çalışmak

Okul toplumundan ve çevreden saygı ve destek görmek

Okulda alınan tüm kararlara ve okul kurallarına uyulmasını istemek

Okula özgü Haklar

NDS’nin temel düşünce ve ilkelerini yaşatmak ve paylaşmak

Eğitim etkinliklerinde önceden bildirmek koşulu ile gereken değişikliklerde bulunmak.

Öğrenci ile gelişim problemlerinden haberdar olmak.

Okulun düzenlediği her türlü eğitim programı ve etkinliğine öğrenci ve velilerin katılımını beklemek; bu güçbirliğini istemek.

Sorumluluklar

Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyecek materyal, ekipman ve teknolojik donanım sağlamak.

Okulda olumlu bir kültür yaratmak .

Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında hiçbir nedenden dolayı ayrım yapmamak.

Eğitim ve öğretim sürecini okulun duvarlarıyla sınırlamamak.

Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlar yaratmak.

Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlamak.

Öğrenciler için iyi bir model olmak.

Okulun ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişmek.

Okulda etkili öğrenmeyi destekleyecek bir ortam yaratmak.

Okulun işleyişine ait kararların ve kuralların uygulanmasını takip etmek.

Okul - toplum ilişkisini geliştirmek.

Öğretmen, öğrenci ve veli görüşmelerini düzenlemek ve ilgilileri zamanında bilgilendirmek.

Okul çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda eğitim seminerleri düzenlemek.

Okul çalışanlarının ihtiyaçlarını belirleyerek giderilmesi için çözümler üretmek.

Okulun işleyişi ve yönetimi konusunda ilgili tarafları düzenli aralıklarla bilgilendirmek.

Veli ve öğrenci hakkında ihtiyaç duyulan bilgileri toplamak, değerlendirmek, sonuçlarını ilgililerle paylaşmak ve gizliliğini sağlamak.

Veli toplantılarının belirli aralıklarla ve düzenli olarak yapılmasını sağlamak.

Okul ve çevresinde şiddet içeren davranışlara kesinlikle izin vermemek.

Okula Özgü Sorumluluklar

NDS’nin yapısındaki kültürel arka planı yaşatmak için gereken programları yapmak.

Öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine olanaklar hazırlamak ve rehberlik sistemini geliştirmek.

Velilerin de katılabilecekleri ve katkıda bulunabilecekleri eğitim programlarını hazırlamak.

Sözleşmenin tarafı olarak yukarıda sunulan hak ve sorumluluklarımı okudum. Haklarıma sahip çıkacağıma ve sorumluluklarımı yerine getireceğime söz veririm.