français | Türkçe

giriş

Öğrenci Meclisleri İç Tüzüğü

ÖĞRENCİ MECLİSLERİ İÇ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu içtüzük; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve orta öğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin oluşturacakları Okul Öğrenci Meclisi, İl Öğrenci Meclisi ve Türkiye Öğrenci Meclisinin kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak

Madde 2- Bu içtüzüğün dayanağı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan “Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi” protokolüdür.

Tanımlar

Madde 3- Bu içtüzükte geçen;

a) Meclis: Öğrenci Meclislerini,

b) Başkan: Öğrenci Meclisi Başkanlarını,

c) Başkanlık Divanı: Öğrenci Meclisleri Başkanlık Divanını,

d) Toplantı yılı: Ders yılının başladığı ilk günden, bitimine kadar geçen süreyi,

e) Genel Kurul: Öğrenci Meclisleri Genel Kurullarını,

f) Komisyon: Öğrenci Meclislerinin çalışmalarına yardımcı olmak üzere kurulmuş olan komisyonları,

g) Birleşim: Öğrenci Meclisleri Genel Kurulunun belli bir günde açılan toplantısını,

h) Oturum: Bir birleşimin ara ile bölünebilen kısımlardan her birini,

i) Salt Çoğunluk: Oylamada yarıdan fazla üye sayısı ile sağlanan çoğunluğu,

j) İdare: Okul Öğrenci Meclisleri için okul yönetimini, İl Öğrenci Meclisleri için il valilikleri ile il millî eğitim müdürlüklerini, Türkiye Öğrenci Meclisi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığını ve Millî Eğitim Bakanlığını

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Ortak Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

İlk Toplantı ve Ant İçme

Madde 4- Meclis üyeleri, seçimden sonraki ilk birleşimde aşağıdaki şekilde ant içerler:

“Meclis çalışmalarına etkin ve verimli bir şekilde katılacağıma, Meclis tarafından verilen görevleri en iyi şekilde yerine getireceğime, demokrasi kültürünü okulda ve toplumda yaşatacağıma, millî ve manevi değerler ile insan hak ve özgürlüklerine saygı duyacağıma, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş ve demokratik hedeflere ulaşmak için azimle çalışacağıma ant içerim.”
Başkanlık Seçimi ve Süresi

Madde 5- Başkanlık için bir ders yılında bir seçim yapılır. Geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, başkan seçilir. Oyların eşitliği hâlinde adaylar arasında kur’a çekilir.

Okul Öğrenci Meclisi Başkanı, şube temsilcileri arasından okul öğrencileri tarafından seçilir.

İl Öğrenci Meclisi Başkanı, İl Öğrenci Meclisi Üyeleri arasından seçilir. Seçime yapılacak itirazları Geçici Başkan (İl Millî Eğitim Müdürü veya görevlendireceği Müdür Yardımcısı) değerlendirir. Geçici Başkanın verdiği kararlar kesindir.
Başkanlık Divanının Oluşumu

Madde 6- Başkanlık Divanı; Başkan, iki Başkanvekili ve iki kâtip üyeden oluşur. Meclis kararı ile Başkanvekili sayısı üç, kâtip üyelik sayısı da dört kişiye çıkarılabilir.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 7- Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

Okul Öğrenci Meclisi, okul müdürünün, üyelerinin beşte birinin veya Başkanın isteği üzerine, istek tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde olağanüstü toplanır.

İl Öğrenci Meclisi, il millî eğitim müdürünün, üyelerinin beşte birinin veya Başkanın isteği üzerine, istek tarihinden itibaren en geç 20 gün içinde olağanüstü toplanır.
Başkanvekili ve Kâtip Üyelerin Seçimi

Madde 8- Başkanvekili ve Kâtip Üyeler, meclisin ilk toplantısında meclis üyeleri arasında yapılan oylama ile belirlenir.
Başkanın Görevleri

Madde 9- Başkanın görevleri şunlardır:

1) Meclisi temsil etmek.

2) Genel Kurulu yönetmek.

3) Başkanlık Divanına başkanlık etmek ve Başkanlık Divanının gündemini hazırlamak.

4) Meclis ve Başkanlık Divanı kararlarının uygulanmasını takip etmek.

5) Meclis ile idare arasındaki ilişkileri koordine etmek.

6) Olağanüstü durumlarda Meclisi toplantıya çağırmak.

Başkanvekilleri ile Kâtip Üyelerin Görevleri
Madde 10- Başkanvekillerinin görevi, Başkanın görevlerini yerine getirmesinde Başkana yardımcı olmak ve Başkanın olmadığı oturumlarda Genel Kurul görüşmelerini yönetmektir.

Kâtip Üyelerin görevleri; Genel Kurulda evrak okumak, yoklama yapmak, oyları saymak, seçimlerin düzen ve dürüstlük içinde geçmesini denetlemek ve söz sırasını kaydetmektir.

Başkanvekilleri ve Kâtip Üyelerin görev süresi Başkanın görev süresi ile aynıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonlar

Meclis Komisyonları

Madde 11- Meclis, faaliyetlerini düzenli ve etkin bir şekilde yapmak için çeşitli komisyonlar oluşturur.

Okul Öğrenci Meclisi ve İl Öğrenci Meclislerinde eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif konuları esas alan komisyonlar kurulur.

Genel Kurul, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ile daimî komisyonlar kurabilir. Genel Kurul, aynı usulle geçici komisyonlar da kurabilir.

Komisyon Üyelikleri

Madde 12- Komisyonlara kaç üyenin seçileceği Başkanlık Divanının teklifi üzerine Genel Kurul tarafından belirlenir.

Komisyonlara üye seçimleri Genel Kurul tarafından işaretle oylama suretiyle yapılır.

Okul Öğrenci Meclisince kurulan komisyonlara, meclis üyeleri dışındaki okul öğrencileri arasından da seçim yapılabilir.

Yeterli sayıda üye olmaması halinde üyeler birden fazla komisyonda görev alabilir.

Ancak, Komisyon Başkanının meclis üyesi olması zorunludur.

Komisyonun Çalışmaları

Madde 13.- Komisyon, çalışmalarını yürütmek üzere kendi içinden başkan, bir başkanvekili ve bir de kâtip üye seçer.

Komisyonlar, üç ayda bir faaliyet raporu hazırlayarak meclise sunar.

Komisyon başkanı ile Kâtip Üyelerin görevleri; görev alanları çerçevesinde Meclis Başkanı, Başkanvekili ve Kâtip Üyelerinin görevleriyle aynıdır.

Toplantı çağrısı başkan tarafından yapılır. Ayrıca komisyon üyelerinin üçte bininin isteği hâlinde başkan en geç bir hafta içerisinde komisyonu toplantıya çağırır.

Okul Öğrenci Meclis Komisyonları ayda bir, İl Öğrenci Meclis Komisyonları iki ayda bir rehber öğretmenlerin gözetiminde uygun görülen yer ve zamanda toplanır.

Komisyon Başkanı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 14- Komisyonlar, başkanların yönetiminde çalışır.

Komisyon başkanı, komisyon toplantılarını yönetir. Komisyonlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşit olması hâlinde başkanın bulunduğu tarafın oyları çoğunluk kabul edilir.

Üyeler, Komisyon toplantılarına devam etmek zorundadırlar. Özürsüz iki defa toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Bu suretle boşalan üyelik en kısa sürede doldurulur.

Görüş Alma ve Görüş Bildirme

Madde 15- Komisyon, Meclis tarafından havale edilen bir konuyu yirmi gün içinde inceleyerek Meclise bir rapor halinde sunar.

Bu süre, Komisyon Başkanının teklifi üzerine Başkanlık Divanı tarafından en fazla on gün daha uzatılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Meclis Çalışmaları

Gündem

Madde 16- Meclis gündemi;

1) Başkanlığın Genel Kurula sunuşlarından,

2) Özel gündemde yer alacak işlerden,

3) Seçimden,

4) Oylaması yapılacak konulardan

oluşur.

Başkan, birleşimi kapatırken gündemde bulunan hususlardan hangilerinin gelecek birleşimde veya birleşimlerde görüşüleceğini Genel Kurula bildirir.

Meclis gündeminde öncelikli olarak, öğrencilerin eğitim ve okul yaşantısını ilgilendiren, eğitimde başarı düzeyi, ulaşım sorunları, sağlıklı beslenme, zararlı alışkanlıklar, spor imkânları gibi konular görüşülür. Bayram günleri ile belirli gün ve haftalara ilişkin konularda Meclis özel gündemle toplanabilir.

Okul Öğrenci Meclisi her yarıyılda en az iki, İl Öğrenci Meclisi her yarıyılda en az bir defa toplanır.

Genel Kurul Çalışmaları

Madde 17- Genel Kurul görüşmeleri herkese açıktır. Bu görüşmelerde okul idaresinden en az bir temsilci hazır bulunur. Oylamada sadece üyeler oy kullanabilir. Meclisin gündemini Başkan belirleyeceği gibi Meclis üye tam sayısının beşte birinin istemesi hâlinde Başkan, o konuyu gündeme alır. Genel Kurul bu konuyu o birleşim içinde görüşür.

Meclis kararları, idare açısından tavsiye niteliğindedir.

Okul Öğrenci Meclisinin Genel Kurul kararları okulda, İl Öğrenci Meclislerinin Genel Kurul kararları ise il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde ilân edilir.

Üyeliğin Düşmesi

Madde 18- Meclis toplantılarına özürsüz iki defa katılmayan üyenin üyeliği düşer.

Söz Alma ve Konuşma

Madde 19- Adını önceden kaydettirmeyen veya oturum sırasında başkandan söz almayan hiçbir üye konuşamaz.

Konuşma, Başkanlığa ve Meclise hitap edilerek yapılır. Konuşma süresi Meclis tarafından aksi kararlaştırılmadığı sürece on dakikadır. İkinci defa yapılacak konuşmalar bu sürenin yarısı kadardır.

Söz, kayıt veya istek sırasına göre verilir. Başkan, görüşme başlamadan önce söz sırasına göre söz alanların adlarını okutturur.

Başkanın Görüşme ve Oylamalara Katılamaması

Madde 20- Meclise başkanlık eden Başkan veya Başkanvekili, konu görüşülürken ve oylanırken hiçbir surette görüşünü açıklayamaz. Meclis Başkanı ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamaz.

Görüşmelere katılmak isteyen bir Kâtip Üye, başkanlık kürsüsünde görevli ise yerini diğer Kâtip Üyeye bırakır.

Görüşmelerde Genel Düzen

Madde 21- Genel Kurulda söz kesmek, kişilik haklarına saldırmak ve çalışma düzenini bozmak gibi davranışlarda bulunulamaz.

Kürsüdeki üyenin sözü, ancak Başkan tarafından kendisini içtüzüğe uymaya ve konudan ayrılmamaya davet etmek için kesilebilir.

İki defa yapılan davete rağmen, uyarıyı dikkate almayan üyenin, aynı birleşimde aynı konu hakkında konuşmaktan men edilmesi, Başkan tarafından Genel Kurula teklif edilebilir. Genel Kurul, bu konuda görüşme yapmadan, işaret oyu ile karar verir.

Konuşma Üslûbu

Madde 22- Başkan, Genel Kurulda kaba veya yaralayıcı sözler söyleyen veya davranış içinde bulunan üyeyi uyarır. Uyarıya rağmen aynı tutumda ısrarlı davranan üye, kürsüden ayrılmaya davet edilir. Başkan, gerekli görürse bu üyeyi o birleşimde salondan çıkartabilir.

Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba veya yaralayıcı sözler varsa, Başkan, gereken düzeltmelerin yapılması için söz konusu yazı veya önergeyi sahibine geri verir.

Başkan, görüşmeler sırasında gürültü veya kargaşa çıkar ve bu nedenle çalışma düzeni kurulamazsa toplantıya ara vereceğini belirtir. Buna rağmen gürültü ve kargaşa devam ederse oturuma en çok 15 dakika ara verir.

Oturumun yeniden açılmasında gürültü veya kargaşaya son verilemiyorsa, Başkan birleşimi kapatır.

Başkanlık Divanına Sorulan Sorular

Madde 23- Meclis üyeleri tarafından Meclis çalışmaları hakkında Başkana sözlü veya yazılı soru sorulabilir. Başkan, sözlü soruyu bir sonraki birleşimde, yazılı soruyu ise en kısa sürede cevaplandırır.

Değişiklik Önergeleri

Madde 24- Komisyonlar tarafından kabul edilen bir konu, Genel Kurulda görüşülürken komisyonun kabul ettiği raporda veya metinde değişiklik yapılması için en az iki üyenin imzasıyla önerge verilebilir ve kabul edilen önerge doğrultusunda komisyon raporu onaylanmış sayılır.
Görüşmelerin Yönetilmesi ve Yürütülmesi
Madde 25- Meclise duyurulmak üzere Başkanlığa ulaştırılmış bir belge veya bilgi varsa Başkan, gündemde yazılı maddeler görüşülmeden önce Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları bölümünde bunu Meclise sunar.

Başkan, Meclis Başkanlığına hitaben verilmiş dilekçeleri kabul eder.

Meclisin Çalışma Olanakları ve İdare ile İlişkiler

Madde 26- Meclis üyeleri; meclis çalışmaları ve görevleri ile ilgili olarak bulunduğu okulun, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin imkânlarından elverdiği ölçüde yararlanır.

Okul Öğrenci Meclisi; ders yılı içinde en az bir defa okul-aile birliği, okul idaresi ve gerekli görmesi halinde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünden davetli temsilcilerle toplantı yapar. Bu toplantı; Meclis gündeminin Başkanlığın Genel Kurula sunuşları bölümünde üyelere duyurulur.

Okul Öğrenci Meclisi ile okul idaresi arasındaki ilişkilerdeki yetkili kişiler Meclis Başkanı ve Okul Müdürüdür.

İl Öğrenci Meclisi ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasındaki ilişkilerdeki yetkili kişiler İl Öğrenci Meclisi Başkanı ve İl Millî Eğitim Müdürüdür.

Oylama Şekilleri

MADDE 27- Oylama İşaretle, açık veya gizli oyla yapılır.

İşaretle oylama; üyelerin el kaldırması, tereddüt hâlinde ayağa kalkmaları, beş üyenin ayağa kalkarak teklif etmesi halinde de salonda olumlu ve olumsuz oy verenlerin ikiye bölünerek sayılmaları suretiyle yapılır.

Açık oylama, üzerinde üyelerin ad ve soyadlarıyla seçim bölgelerinin/çevrelerinin yazılı olduğu oy pusulalarının kutuya atılması veya ad cetvelinin okunması üzerine adı okunan üyenin ayağa kalkarak “kabul”, “çekimser” veya “ret” kelimelerinden birini yüksek sesle söylemesi ve böylece açıkladığı oyunun Kâtip Üyelerce kaydedilmesi suretiyle olur.

Oy pusulalarının toplanması, kürsüde bulunan bir kutuya oy pusulalarının atılması suretiyle olabileceği gibi, kutuların Kâtip Üyeler tarafından sıralar arasında dolaştırılması suretiyle de yapılabilir. Açık oylama şekillerinden birine başvurulması, Genel Kurulun kararına bağlıdır.

Gizli oylama, üzerinde hiçbir işaret bulunmayan pusulaların kürsüdeki kutuya atılması suretiyle yapılır.

Beyaz pusula olumlu, yeşil pusula çekimser ve kırmızı pusula olumsuz oy anlamına gelir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Disiplin Cezaları

Disiplin Cezalarının Çeşitleri

MADDE 28- Üyelere verilebilecek disiplin cezaları şunlardır :

1. Uyarma.

2. Söz söylemekten geçici olarak menetme.

3. Kınama.

4. Meclisten geçici olarak çıkarma.

Uyarma

MADDE 29- Uyarma cezasını gerektiren hâller şunlardır:

1. Söz kesmek.

2. Sükûneti ve çalışma düzenini bozmak.

3. Kişilik haklarına saldırmak.

Uyarma Cezasının Verilmesi

MADDE 30- Uyarma cezası verilmesinin gereğini takdir ve yerine getirme yetkisi, Başkana aittir.

Uyarma cezası alan üye kendisini savunmak için söz isterse Başkan, bu üyeye aynı oturum veya birleşim içerisinde söz verir.

Başkan, üyenin açıklamasını yeterli görmezse uyarma cezasını kaldırmaz; yeterli görürse uyarma cezasını kaldırdığını bildirir.

Söz Söylemekten Geçici Menetme

MADDE 31- Aynı birleşimde iki defa uyarma cezası alan üyenin birleşimin sonuna kadar söz söylemesi, Başkanın teklifi üzerine Genel Kurulca görüşmesiz ve işaret oyu ile yasaklanabilir.

Kınama

MADDE 32- Kınama cezasını gerektiren hâller şunlardır :

1. Aynı birleşimde iki kere uyarma cezası aldığı hâlde bunu gerektiren hareketten vazgeçmemek.

2. Kaba veya yaralayıcı söz sarf etmek veya hareket içinde bulunmak.

3. Saldırıda bulunmak.

4. Mecliste gürültü ve kargaşa çıkarmak veya Meclisin görevini yerine getirmesini önlemek için toplu bir harekete girişilmesine önayak olmak.

Meclisten Geçici Çıkarma

MADDE 33- Meclisten geçici olarak çıkarma cezası aşağıdaki hâllerde verilir :

1. Aynı birleşim sırasında üç kere kınama cezası almış olmak.

2. Görüşmeler sırasında; Başkana, Başkanlık Divanına veya Başkanlık görevini yerine getiren Başkanvekiline hakarette bulunmak veya onları tehdit etmek.

Meclisten Geçici Çıkarma Cezasının Sonuçları

MADDE 34- Meclisten geçici olarak çıkarma cezası, en çok iki birleşim için verilir.

Bu ceza, verilir verilmez derhal yerine getirilir. Bu cezaya uğrayan üye, cezasının yerine getirilmesine karşı gelirse Başkan, oturumu derhal kapatarak o üyenin salondan çıkartılmasını ister. Bu cezaya çarptırılan üye, Meclisin Genel Kurul, Komisyon ve Başkanlık Divanı çalışmalarına cezası süresince katılamaz.
Disiplin Cezalarında Savunma ve Özür Dileme

MADDE 35- Kınama ve geçici olarak Meclisten çıkarma cezaları Başkanın teklifi üzerine Genel Kurulca görüşmesiz, işaret oyu ile kararlaştırılır.

Böyle bir cezaya uğratılması teklif edilen üyenin savunmasını yapma veya bunu başka bir üyeye yaptırma hakkı vardır.

Geçici olarak Meclisten çıkarma cezasına uğrayan bir üye, izin alıp kürsüden açıkça özür dilerse Meclise girmek hakkını kazanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Türkiye Öğrenci Meclisi

Toplantı Yeri

MADDE 36- Türkiye Öğrenci Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda veya TBMM Başkanlığının göstereceği TBMM içerisindeki bir başka salonda toplanır.
Toplantı Dönemi, Zamanı ve Süresi

MADDE 37- Türkiye Öğrenci Meclisi yılda bir kez Millî Egemenlik Haftası içerisinde, TBMM Başkanı ve Millî Eğitim Bakanınca ortaklaşa kararlaştırılıp duyurulacak bir günde toplanır.

Toplantı sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum hâlinde yapılır. Sabahki oturumu TBMM Başkanı açar ve yönetir. Bu oturumda üyeler 5. maddeye uygun olarak yemin eder.
Başkanlık Divanı

MADDE 38- Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanını, Meclisi temsil eden ve birleşimini yöneten bir Başkan, Başkanın görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olacak bir Başkanvekili ile toplantıda okunması gereken yazıları okuyacak ve toplantı tutanaklarını ve özetlerini imzalayacak dört kâtip üyeden oluşur. Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi, Meclisin sabahki oturumunda yapılır. Öğleden sonraki oturumu Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanı açar ve yönetir.

Başkanlık Divanı seçiminde; her Başkan adayı adaylığını, diğer Divan üyesi adaylarıyla birlikte liste hâlinde, toplantının açılmasından itibaren seçim aşamasına gelinip listelerin verilmesi süresinin dolduğunun ilân edileceği zamana kadar Başkanlığa bildirir. Bir listede adı yer alan İl Öğrenci Meclisi Başkanı diğer bir aday listesinde yer alamaz. Seçim aşamasında öncelikle tüm aday listeleri okunur. Seçim, okunan bu listeler üzerinden işaretle oylama şeklinde yapılır. İl Öğrenci Meclis Başkanları yalnızca bir liste için oy kullanabilir. En fazla oyu alan listedeki isimler Başkanlık Divanına seçilmiş sayılır. İkinci liste ise yedek üyeleri oluşturur. Başkanlık Divanı üyeliklerinden birinin boşalması halinde yedek listedeki üyeler boşalan üyeliğe göre görev alır.

Gündem

MADDE 39- Türkiye Öğrenci Meclisi, sabah oturumunda Başkanlık Divanı seçiminden sonra, en az on İl Öğrenci Meclisi Başkanının imzasıyla verilebilecek gündem önergeleri ile gündem belirlenir. Her gündem önergesi yalnızca bir konuyu içerir. Gündem konularının eğitim, çocuk veya gençlik konuları ile ilgili olması gereklidir. Sabah oturumunda bir gündem maddesi, öğleden sonraki oturumda üç gündem maddesi görüşülür. Gündem önergeleri toplantının açılışında verilir ve okunur. Önergelerin tümü okunduktan sonra sırayla oylanır. Gündem konuları önergelerin aldıkları oylara göre sıralanır.

Gündem Dışı Konuşmalar

MADDE 40- Her gündem maddesi üzerinde dört İl Öğrenci Meclisi Başkanının konuşma hakkı vardır. Konuşma süreleri onar dakikadır. Bir gündem maddesinin görüşmeleri tamamlanınca oturuma ara verilebilir.

TBMM Başkanı ve Millî Eğitim Bakanı, birleşimin başında birer konuşma yapabilirler.

Tavsiye Kararları

MADDE 41- Başkan, her gündem maddesinin görüşülmesine başlanırken konuyla ilgili en fazla 5 önerge verilebileceğini belirtir. Önergeler en az 10 üye tarafından imzalanır ve 500 kelimeyi geçemez. Görüşmenin bitiminde gelen önergeler okutulur ve sırayla oylanır. Salt çoğunlukla kabul edilen önergeler tavsiye kararı olur. Bu kararlar Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanınca imzalanır ve TBMM’nin internet sitesinde yayımlanır.

Toplantıyı İzleyebilecek Olanlar

MADDE 42- TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri ile TBMM Genel Sekreteri ve Yardımcıları, Komisyon sıralarından; Bakanlar Kurulu Üyeleri ile Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve Müsteşar Yardımcıları, Hükümet sıralarından; Milletvekilleri, Genel Kurulda kendilerine ayrılan yerlerden; diğer izleyiciler ise dinleyiciler için ayrılmış yerlerden Türkiye Öğrenci Meclisinin toplantılarını izleyebilirler.

Toplantı TBMM Televizyonundan canlı olarak yayımlanır.

Koordinasyon ve İş Birliği

MADDE 43- Türkiye Öğrenci Meclisinin tüm faaliyetleri TBMM Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığınca koordinasyon ve iş birliği içerisinde yürütülür. TBMM içerisinde bu koordinasyon ve iş birliği Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığınca yürütülür.

Albüm

MADDE 44- Millî Eğitim Bakanlığı her İl Öğrenci Meclisi Başkanının vesikalık resmi ve kısa öz geçmişini içeren bilgileri en geç Ocak ayının ilk haftasına kadar TBMM Başkanlığına ulaştırır ve Türkiye Öğrenci Meclisi Albümü hazırlanarak ilk toplantıda dağıtılır. Bu albüm TBMM’nin internet sitesinde yayımlanır.
Tutanaklar

MADDE 45- Türkiye Öğrenci Meclisi toplantılarının tutanakları ve özetleri TBMM Genel Sekreterliği Tutanak Müdürlüğünce tutulur ve Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyelerince imzalanır. Bu tutanaklar ve özetleri TBMM’nin internet sitesinde yayımlanır.

İçtüzük Değişikliği

MADDE 46- Türkiye Öğrenci Meclisi İçtüzüğünde değişiklik yapılması, TBMM Başkanının ve Millî Eğitim Bakanının imzasıyla gerçekleşebilir.
Yürürlük

MADDE 47- Bu içtüzük, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 48- Bu içtüzüğü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Millî Eğitim Bakanı yürütür.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail