français | Türkçe

giriş

Fransızca ve Türkçe Yeterlilik Sınavları ile ilgili açıklamalar

Fransızca Yeterlilik Sınavı

Sınavda dört temel beceri değerlendirilir: dinleme, konuşma, okuma ve yazma
Sınav iki bölümden oluşur:

Birinci bölüm
Yazılı sınav (iki saat)

İkinci bölüm
Sözlü sınav (öğleden sonra/ sınav sabahı her öğrenciye sözlü saati bildirilir.)

Öğrencilerin sorumlu oldukları konular aşağıda belirtilmiştir :

Yazılı anlatım
Bir çizgi romanı şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zamanda anlatmak ( giriş, gelişme ve sonuç bölümleriyle)

Okuma anlama
1- Okuma parçası hakkında genel soruları yanıtlamak
2- Okuma parçası hakkında sorulan sorulara doğru ya da yanlış şeklinde açıklamalı cevaplar vermek
3- Okuma parçası hakkında yoruma açık sorulara açıklamalı cevaplar vermek
4- Okuma parçası içinde geçen sözcüklerle ilgili sorulan sorulara cevap vermek: eş anlam, zıt anlam, aynı kökten gelen sözcükler, okuma parçasından alınan bazı cümlelerin açıklanması

Dinleme anlama

1- Dinlenilen parçanın konusuyla ilgili genel sorular
2- Dinlenilen parçanın konusuyla ilgili daha detaylı sorular
3- Parçada geçen bilgilerin not alındığı açık sorular (bilgi, mesaj, numara, saat, vs...)
4- Parçadan bir alıntıyla desteklenmesi gereken doğru/ yanlış tipi sorular

Yetenekler
1- Değişik dinleme parçalarını ayırt edebilme ve doğru durumlarla bağdaştırma
2- Söz konusu kişileri ve tüm konuşanları belirleyebilme
3- İletişimin durumunu ve içeriğini anlayabilme
4- Bir durumun genel ve daha detaylı bilgilerini bulabilme ve anlayabilme ( yer, zaman, vs...)

Hazırlık sınıfında işlenilen dil bilgisi konuları aşağıda belirtilmiş olup, öğrencinin dört aşamada da bu konulara yönelik uygulamaları da değerlendirilecektir.

Sözlü sınav-konuşma
1-Öğretmenle karşılıklı konuşma ( Kendini tanıtma ve kendisiyle ilgili sorulan soruları yanıtlama)
2-Verilen resimdeki hikayeyi anlatma (5 dakika hazırlanma süresi)

Fransızca sınavından en az 70 alan öğrenci başarılı sayılır.

Türkçe Yeterlilik Sınavı

Öğrencilerimizin okuma, anlama, yorumlama, konuşma, yazma, dil bilgisi alanlarındaki becerilerini ölçmeyi amaçlayan Türkçe yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki temel bölümden oluşmakta ve aşağıda verilen kazanımlarla ilgili konu başlıklarını içermektedir.

BİRİNCİ BÖLÜM YAZILI SINAV:
(09.00-10.30 saatleri arasında uygulanır ve 80 puan üzerinden değerlendirilir.)

Yazılı sınavın puan dağılımı ve konu başlıkları şu şekildedir:

I. Okuma, Anlama, Yorumlama (35 Puan)

III. Yazılı Anlatım (20 Puan)

Bu bölümde öğrencilerimizin duygu, düşünce, hayal, tasarı ve izlenimlerini dilin imkânlarından yararlanarak ve yazılı anlatım kurallarına uygun şekilde anlatmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerimizin anlatım biçimlerinden ve düşünceyi geliştirme yollarından faydalanması beklenir. Yazılı anlatım, bir paragraf veya planlı bir yazı şeklinde oluşturulacaktır.

Yazılı anlatım aşağıdaki konulardan birini içermektedir.

İKİNCİ BÖLÜM SÖZLÜ SINAV:

(11.30-14.30 saatleri arasında uygulanır ve 20 puan üzerinden değerlendirilir.)
Konuşma kurallarını uygulama, sesini ve beden dilini etkili kullanma, hazırlıklı konuşmalar yapma, kendini sözlü olarak ifade etme becerilerini ölçen sözlü sınav aşağıda verilen etkinliklerden birini içerir ve 20 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınav öğleden sonra uygulanır ve sınav sabahı her öğrenciye sözlü saati duyurulur. Öğrenciler, sınav komisyonunca verilen konular üzerinde 2 dakikalık hazırlıksız konuşma yaparlar.

Sınav Konuları:

Öğrencilerimizin konuşma yaparken düşüncelerini mantık akışı ve bütünlük içinde sunma, karşılaştırma yapma, sebep-sonuç ilişkisi kurma, sınıflandırma, değerlendirme, özetleme gibi tekniklerden faydalanması beklenir.

Türkçe sınavından en az 70 alan öğrenci başarılı sayılır.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli / Bilgi E-OKUL web-mail