français | Türkçe

giriş

Fransızca

PEDAGOJİK YAKLAŞIM VE AMAÇLAR

Hazırlık

Hazırlık sınıfına devam eden öğrenciler, başlangıç seviyesi düzeyindeki gençlere yönelik bir Fransızca eğitimi alırlar. 21-22 kişilik sınıflardaki sınıflarımızda verilen bu yoğunlaştırılmış eğitim, haftada 23 saattir. Fransızca ders saatleri, iki öğretmen arasında birbirini tamamlayacak şekilde bölüştürülmüş olup bunlardan biri 18 ders saati boyunca yöntem çalışması yapmakta, diğeri ise 6 ders saati boyunca tamamlayıcı etkinlik ve bilgi genişletme çalışması yapmaktadır. Öğrencilerimiz, tiyatro ve medyatek çalışmalarını ise yaklaşık 10’ar kişilik iki gruba ayrılarak gerçekleştirirler.

Fransızca öğrenimi, Fransızca dersi ile sınırlı değildir. Öğrenciler, fen bilimleri (2 saat), matematik (4 saat) derslerini de Fransızca dilinde görmektedirler. Bu derslerin öğretmenleri, kendi derslerini Fransızca derslerindeki ilerlemeye paralel biçimde işlemektedirler. Bu şekilde öğrenciler, hem 9.sınıfa hazırlanmış hem de Fransızca’da öğrenilenleri diğer derslerde uygulamış olurlar. Dolayısıyla bu öğretmenler, Fransızca öğretmenleriyle sıkı bir işbirliği içerisinde çalışır ve disiplinlerarası projeler üretirler.

Francofolie; (Ed. Cideb) öğretmenlerin halen kullanmakta oldukları pedagojik materyelidir. Bu, Fransızca için kademeli bir yöntem olup hem interaktif hem de yöntemseldir ve yazılı ve sözlü anlama, yazılı ve sözlü ifade olmak üzere Avrupa Dil Referansları Ortak Çerçevesinin dört yeteneği kapsayarak çeşitli uygulama etkinlikleri de sunar. Öğrenciler, Fransız ve Frankofon kültürünü öğrenmeye başlarlar. İşitsel destek malzemesi ile öğrenciler dersleri evde tekrar çalışabilirler. Öğrencilerimiz, bu çalışma sayesinde bir süre sonra kendi başlarına öğrenme yetilerini geliştirmiş olurlar. Yıl sonunda, günlük olayları anlatacak, konuşmaları takip edecek ve bunlara katılacak, yakın çevreleriyle ilgili bir mektup yazacak ve basit yapıdaki cümlelerle fikirlerini söyleyecek düzeye gelirler.
Grammaire progressif du français (Fransızcanın Genişleyen Grameri) (Başlangıç seviyesi ve Orta seviye) (Ed. Clé International) aracılığıyla, dil bilgisi daha derinlemesine işlenmektedir.

Ayrıca öğrencilere, ders yılı boyunca ve sınıfta işlenen ünitelerle bağlantılı olarak kolay bir Fransızca ile yazılmış dört kitabın tamamen okunması önerilmektedir.

Öğrencilerin, eğitim yılı sonunda, Avrupa Dil Referansları Ortak Çerçevesinin A2 düzeyine eşdeğer olan DELF diploması sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Ancak uluslararası kabul gören, öğrenciler için motive edici ve eğitici olan bu Fransız Milli Eğitim Bakanlığı diplomasının 9. sınıfa geçmek için bir garanti teşkil etmediğini de vurgulamak gerekir. Nitekim, Notre Dame de Sion’un özel programı, Avrupa sertifikaları için gerekli yetenekleri kapsamakla birlikte, sadece bununla sınırlanmış olmayıp hedefleri A2 düzeyindeki DELF’in hedeflerinden daha ötededir.

Öğrencilerin pratik yapabilmeleri ve Fransız kültürüne daha iyi alışabilmeleri için okulumuz, ’’CEI Les Quatre Vents’’ kurumu ile çalışarak isteyen öğrencilerimize, yaz döneminde Fransa’da 3 hafta geçirmelerini önermektedir. Bu 3 hafta, onların hem dil eğitimine devam etmelerini hem Fransızca dilinde spor ve kültür etkinliklerine katılmalarını hem de evlerinde konaklayacakları Fransız ailenin yaşamını paylaşmalarını sağlar.
Sonuç olarak, hazırlık sınıfındaki pedagojik amacımızın öğrencilerin eğitimlerini üst sınıflarda Fransızca olarak sürdürebilmelerini sağlamak olduğu anlaşılmaktadır. Hedefimiz, öğrencinin Fransızca’da günlük iletişim temellerini kazanması, kendi çalışma yöntemini geliştirmesi ve diğer derslerde de Fransızca diline hakim olması olarak özetlenebilir.

9.sınıf

9. sınıf öğrencisi, haftada 10 saat Fransızca dersi görmekte olup buna ek olarak, bir ders de yarım sınıf olarak medyatekte yapılmaktadır. Kullanılan metot, işitsel dayanağı ile birlikte kullanılan Francofolie 2’dir. (Ed. Cideb) Ayrıca, programdaki ünitelerle bağlantılı olarak bir eser, bütünüyle işlenmektedir.

Öğrenci, tüm öğretim yılı boyunca, okur ve yazar rollerini dönüşümlü olarak üstlenmektedir. Üzerinde çalışılan bazı metin türleri: Şiirler gazete makaleleri, masal ve fabller, resmi ve özel mektuplar, reklamlar, teknolojik yazılar, yazışmalar, şarkıları, sözlü raporlar ve okuma notlarıdır. Bunlar, okunmakta ve tahlil edilmektedir.
Her iki rolü de üstlenen ve sürekli sözlü pratik yapma zorunu olan 9. sınıf öğrencisi, beş yıllık Fransızca öğretim programıyla uyumlu bir biçimde, kelime hazinesi ve dilbilgisi bilgilerini, çeşitli metinler aracılığıyla şekillendirir.

Öğrenciler; eğitim yılı boyunca, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Pedagoji Eğitim Merkezinin düzenlediği Uluslararası DELF B1 diplomasını almak üzere, her yıl Mayıs ayında yapılan sertifika sınavlarına hazırlanmak zorundadır.

Böylece öğrenci, bir öğretim yılı boyunca, Fransız dili ve kültürünü tanımada aşama kat etmekle kalmaz aynı zamanda, etkinliklerin çeşitliliği sayesinde, kendi kişiliğini ve yeterliliğini de keşfeder.
Sonuç olarak, Notre Dame de Sion Lisesi, sıradan bir dil okulu, dünyaya açılan bilindik bir pencere değil; her şeyden önce bir EKOLDÜR. (Farklılıkları özümseyen ve çok yönlü bireyler yetiştirmeyi ilke edinen köklü bir eğitim ve öğretim kurumudur.)

10.sınıf

Sayısı haftada 8-11 ders saati arasında değişen Fransızca dersi, kısmen Hazırlık ve 9.sınıflarda öğrenilen dilbilgisi ve imlâ bilgilerinin pekiştirilmesine ayrılır. Bir ders de yarım sınıf çalışılarak medyatekte yapılır.

Öğrenciler, seviye öğretmenlerinin hazırladığı bir edebî metinler kitabı ve onu tamamlayan Alter Ego 4 (Ed. Hachette FLE) metodundan hareketle, edebî ve güncel olay metinleri, betimleme, kanıtlama, anlatma vb. çeşitli yöntemlerle incelemektedirler. Resim analizleri ile temel ve yan anlam kavramları üzerinde de çalışılmaktadır. Öğrenciler, daha çok yazılı olarak açıklayıcı ve kanıtlayıcı metin oluşturma çalışması yapmaktadır.

Sözlü anlatım çalışmaları da eğitimimizde önemli bir yer tutmaktadır. Medyatek sorumluları ile dokümantalistlerle işbirliği halinde, sunum dizileri hazırlanarak araştırma yeteneğini ve sözel bilgileri geliştirme çalışması yapılmaktadır.
TM ve Sosyal seçmeli sınıflarda görülen 2 ders saatlik ‘’Seçmeli Fransızca ’’ise; esas olarak öğrencilerin dilbilgisi ve dilbilim bilgilerinin arttırılmasına, ayrıca (Fransa Milli Eğitim Bakanlığı) Uluslararası Pedagoji Eğitim Merkezi’nin DELF B2 diplomasına hazırlanmaya ayrılmaktadır.

11.sınıf

Öğrenciler, seviye öğretmenlerinin hazırladığı, 16.-19 yüzyıllar arasındaki dönemin edebî ve fikir metinlerinden oluşan bir metin seçkisi üzerinde çalışırlar. Seçmeli ders olarak ek Fransızca alınıp alınmamasına bağlı olarak, sayısı haftada 8-10 ders saati arasında değişen Fransızca dersi, öğrencilerin Fransız edebiyatı, kültürü ve medeniyeti konusundaki bilgilerini arttırmalarını ve derinleştirmelerini sağlar.

Program, çeşitli sanat ve fikir akımlarının bazı yönlerini inceleyen tematik bölümlerden oluşmaktadır. Analiz ve kanıt gösterme çalışmaları daha da geliştirilmektedir.

Dilbilgisi, sistematik olarak gözden geçirilir ve bilgi arttırmaya yöneliktir. Hedef aynı olup, öğrencilerin Fransa Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Pedagoji Eğitim Merkezinin DELF B2 diplomasını elde edebilmeleri için, Fransızca dilindeki yeteneklerini yazılı ve sözlü alanlarda tam olarak kazanmaları ve olgunlaştırmaları amaçlanmaktadır. Bu diploma, öğrencinin Fransızca konuşulan bir ülkede eğitim görebilecek seviyede Fransızca bildiğini kanıtlar.

Medyatekle dönüşümlü olarak paylaşılan, haftada bir ders saati boyunca, öğrenciler yarım sınıf şeklinde çalışarak bu diplomayı elde etmek için gereken yazılı ve sözlü dil yeteneklerini geliştirirler.

12.sınıf

Lise son sınıfta Fransızca dersi, öğretmenlerin hazırladığı bir seçki kullanılarak 20. yüzyılın toplum, tarih, insani bilimler ve sanat çerçevesinin yanı sıra yüzyılımızın büyük sorunlarına ayrılmıştır. Ağırlık -benimsenen yöntemle- 12. sınıfların diğer derslerde okuduklarını da tamamlayacak şekilde, uluslararası ilişkilere ve düşünceler tarihine verilmektedir.

Çalışma, kesitler halinde, belli bir dönemin, akımın ya da tarzın konularına odaklanacak şekilde düzenlenmiştir. Gerçek hayattan alınan çeşitli konu ve ortamlarda analiz, sentez, inceleme, kanıt gösterebilme ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Esas yöntembilim hedefi, öğrencileri düşünme ve değerlendirmelerinde özgür ve kişilikli olmaya yönlendirmektir.

Programda ayrıca, seçilen bölüme göre haftada iki ya da üç ders saati seçmeli Fransızca dersi yer almaktadır. Bu ders, öğrencilerin Fransızca dil yeteneklerini tamamlamalarına ve mükemmelleştirmelerine; Fransız Milli Eğitim Bakanlığı Uluslararası Pedagoji Eğitim Merkezi’nin düzenlediği C1 düzeyindeki DALF gibi, Fransa ve yabancı ülkelerdeki en seçici yüksek öğretim dallarına girmek için gerekli sınavlara ve Galatasaray Üniversitesine girişteki Fransızca sınavına bireysel olarak hazırlanmalarına ayrılmıştır.

Bu sınıf çalışması, tüm seviyelerde,her yıl Mart ayındaki Uluslararası Frankofoni haftası ile bağlantılı olarak değişen sınıf veya seviye projelerinin gerçekleştirilmesiyle ve okul bünyesinde belirli amaçlara yönelik olarak yürütülen diğer sergi, gösteri, konser, konferans vb. kültür eylem ve etkinlikleriyle tamamlanmaktadır.

Moodle bilgisayar platformu ise, tüm seviyelerde, öğrenci ve öğretmenler arasında bir paylaşım yeri, dersin amaçlarıyla bütünleşen bir etkinlik ve alıştırma desteği ve öğrencilerin kullanımına sunulan uyarlanmış bir kaynak vasıtası olarak kullanılacaktır.

recherche


Moodle Sınav Takvimi Veli / Bilgi E-OKUL web-mail