français | Türkçe

giriş

Türk Dili ve Edebiyatı

Amaçlarımız

Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi’nin misyonu, Türk milli eğitiminin amaçları çerçevesinde kültürümüzün temel unsuru ve taşıyıcısı olan Türk dili ve edebiyatı ile Dünya edebiyatı ürünlerini okuyan, öğrenen ve yorumlayan, sosyal duyarlılığa önem veren, farklılıkları zenginlik olarak gören, gelişim ve değişime açık bireyler yetiştirerek insanlığın dil, düşünce ve kültür dünyasına disiplinler arası iş birliği temelinde katkıda bulunmaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı Zümresi’nin vizyonu, eğitim kalitemizi gelenek ve disiplinimizden ödün vermeden sürdürerek, güçlü ve yetkin konumumuzu korumak, iki büyük uygarlığın ortak paydaları doğrultusunda ulusal ve evrensel değerlere sahip bireyleri yetiştiren öncü birimlerden biri olmaktır.

Ders Programları

Hazırlık Türkçe

Hazırlık sınıfları Türkçe dersinde amaçlarımız, ilköğretimde öğrenilenleri unutturmamak ve öğrencileri, 9. sınıf Dil-Anlatım ve Edebiyat derslerine hazırlamak, yazılı bir metni ve dinlediklerini, anlamalarını ve yorumlamalarını sağlamak, sözlü ve yazılı anlatımlarını güçlendirmek, güzel, doğru ve düzgün bir yazı yazmalarını, düzenli bir defter tutmalarını sağlamaktır.
Öğrencilerimizin sözlü anlatımlarını geliştirmek için, sınıf içinde farklı konularda sunumlar gerçekleştirilmekte ve günlük gazetelerden seçilen haberler yorumlanmaktadır.
Öğrencilerimiz, bu şekilde topluluk karşısında konuşurken yaşadıkları çekingenlikten kurtulmuş oluyor; kurdukları cümleleri tamamlamayı ve ’’argo’’ sözcükleri kullanmamaları gerektiğini öğreniyorlar.
Hazırlık Türkçe derslerinde, öğrencilerimize dilin doğru ve düzgün kullanıldığı edebi eserler okutularak, onların seçkin birer edebiyat okuru olmaları yolunda ilk adım da atılmaktadır.

9. Sınıf Türk Edebiyatı
9.sınıf düzeyinde Türk edebiyatı derslerinde; edebiyat, edebiyat terim ve kavramları, edebiyatın güzel sanatlar içindeki yeri, eser-yazar ilişkisi, bir şiir, bir edebi metin; yapı, tema, zihniyet, dil ve anlatım özellikleriyle kavratılmakta, öğrencilerimize Türk ve Dünya edebiyatlarının seçkin örnekleri de tanıtılmaktadır.
Güzel Türkçemizin, zaman zaman kıyıma uğradığı günümüzde öğrencilerimizin dilimize karşı duyarlılığı arttırılarak; edebiyat dersleri, öğrencilerin sözlü ya da yazılı olarak kendilerini ifade etmelerine, bir topluluk karşısında konuşma yetilerinin gelişimine ortam hazırlayacak biçimde işlenmektedir.

9. Sınıf Dil ve Anlatım

Dil ve Anlatım derslerinde, öğrencilerimizin, Türkçemizi doğru ve güzel kullanma becerilerini geliştirmek için dilimizin kuralları öğretilecek, dilin iletişimdeki yeri belirlenecektir.
Bu derste dil bilgisi ile kompozisyon birlikte yürütülerek öğrencilerimizin kendilerini sözle ya da yazıyla ifade etmelerine olanak sağlanacaktır.

Ses bilgisi, sözcük bilgisi, cümle bilgisi, paragraf bilgisi ve anlatım bozuklukları konuları işlenecektir.

10. Sınıf Türk Edebiyatı

10.Sınıf Türk Edebiyatı derslerinde öğrencilere, tarih içinde gelişen Türk edebiyatı tanıtılır. 9.sınıf ders müfredatına paralel olarak 10.Sınıf Türk Edebiyatı’nda, edebiyatın sosyal bilimlerle ilişkisi, ( tarih-edebiyat, sosyoloji- edebiyat ilişkisi gibi) , edebiyat tarihinin kapsamı, metinde yapı, zihniyet, dil-anlatım özellikleri gibi konularla başlayan dersleri takiben öğrenciler, Türk edebiyatının tarihsel dönemlerinin inceleneceği temel konulara giriş yaparlar.

Türk edebiyatının İslamiyet öncesi sözlü ve yazılı dönemi, İslamiyet etkisi altındaki Türk edebiyatının halk ve divan edebiyatı dönemleri, ana başlıklar hâlinde ele alınır.
Sözlü edebiyata ait destan, koşuk, sagu, sav gibi ürünler, 8.yüzyılla 19. yüzyıl arası Orta Asya ve Anadolu gibi Türklerin ana yurtları sayılan coğrafyalarda ortaya koyulan edebî eserler, 9. sınıfta edinmiş oldukları metin inceleme ve yorumlama tekniklerini kullanılarak derinlemesine işlenir. Türk edebiyatına eserleriyle damga vurmuş sanatçılar ve onların duygu ve düşünceleri öğrencilerimize tanıtılır. Ayrıca Türk edebiyatının anonim eserleri de ders kapsamında ele alınır.

Öğrenciler Türk edebiyatının ne kadar köklü, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan zengin bir edebiyat olduğunu, sınıf içinde bireysel olarak ya da grup hâlinde yaptıkları sunumlarla tespit etme şansı bulurlar.

Sürekli ve güdümlü okuma kapsamında da Türk ve dünya edebiyatlarından şiir, hikâye, roman örnekleri okunarak öğrencilerin iyi birer edebiyat okuru ve takipçisi olmaları sağlanır.

10. Sınıf Dil ve Anlatım

Gerek okul, gerek iş hayatında en önemli unsurlardan biri de düşüncelerimizi, karşımızdakilere doğru ve anlaşılır biçimde iletmektir. Bunun yolu da dili iyi kullanmaktan, dilbilgisi kurallarına uymaktan geçer. Bu amaçla 10.sınıf Dil ve Anlatım derslerinde öğrencilerimiz, sunum yapma tekniklerini öğrenir , tartışma, panel gibi türlerden yararlanarak düşüncelerini planlı, güzel biçimde ifade edebilir, iyi bir anlatımda bulunması gereken nitelikleri kavrara ve uygular.

11. Sınıf Türk Edebiyatı

11. Sınıf Türk Edebiyatı dersinde, Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı dönemi incelenmektedir. Bu bağlamda Tanzimat, Servet-i Fünün, Fecr-i Ati ve Milli edebiyat dönemlerinde eser vermiş sanatçılar ve onların verimleri tanıtılmakta, coşku ve heyecan dile getiren, olay çevresinde oluşan metinler ve öğretici metinlerde, dönem özelliklerinin nasıl yansıdığı incelenmekte, bu dönemlerin seçkin öneklerini yansıtan eserler okutularak, öğrencilerimizin günümüz edebiyatının oluşumu hakkında fikir sahibi olmaları sağlanmaktadır.

11. Sınıf Dil ve Anlatım

Dil konuları, ağırlıkla anlatım bozuklukları, yazım ve noktalamaya dayanmaktadır. Bunun yanında cümle öğeleri,cümle çeşitleri,öğrencilerin önceki yıllarda tam kavrayamadıkları dil konuları yer almaktadır. Dil ile ilgili çalışmalar,konuların ayrıntılı bir biçimde metinler üzerinde örneklendirilerek işlenmesinden sonra testlerle de desteklenmektedir.
Anlatım konuları, gazete ve dergi yazılarına dayanır:anı, gezi yazısı, söyleşi, fıkra, deneme vb. Konu işlenişine kısa bir tür bilgisiyle başlanır, türle ilgili konu, dil ve anlatım özellikleri örnek metinlerden yola çıkılarak belirlenir. Farklı yazarlardan seçilen örnek metinler incelenir. Öğrencilere tür ile ilgili yazma ödevleri verilir. Öğrenciler tarafından yıl boyunca farklı konularda sunumlar yapılır.

12.Sınıf Türk Edebiyatı

12. Sınıf Türk Edebiyatı derslerinde öğrencilerimiz, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının seçkin verimleriyle tanışacaklar, 1923’ten günümüze uzanan çizgide ortaya çıkan düşünce ve sanat akımlarını öğreneceklerdir.

Öğrencilerimiz okuyacakları eserlerle bir yandan içinde bulundukları toplumun yakın geçmişini edebi eserlerle öğrenme imkanına ulaşacaklar,bir yandan da sanatsal zevk ve entellektüel birikime sahip olacaklardır.
12. Sınıf Türk Edebiyatı dersi konuları LYS açısından da büyük bir önem taşımaktadır.

12. Sınıf Dil ve Anlatım
12. Sınıf Dil ve Anlatım derslerinde edebi türlerin seçkin örnekleri tanıtılarak tüm dil bilgisi konularının genel tekrarına yer verilir. Konu tekrarlarından sonra verilen testlerle öğrencilerimiz, YGS ve LYS’ye yönelik çalışmalarla desteklenmektedir.

Etkinlikler

Okulumuzda yıl boyu sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlenir.

A-Ders İçi Etkinlikler

Ders içi etkinlikler, grup çalışmaları, bireysel, ikili sunumlar veya panel, sempozyum, münazara gibi toplu tartışma biçimleri ve soru-cevap yöntemiyle gerçekleştirilir.
Tüm sunumlarda görsel, işitsel malzemelerin kullanımına önem verilir. Moodle, internet, YouTube video kayıtları, cd’ler kullanılır, ’’powerpoint’’ sunumlar yapılır.
Ders içi etkinliklerde öğrencilere okutulan kitapların sinemaya uyarlanmış veya dizi biçimine getirilmiş DVD’leri kullanılır. Böylece sürekli ve güdümlü okuma kitaplarının farklı sanat dallarındaki yansımalarının öğrenci tarafından da görülmesi sağlanır.

B-Ders Dışı Etkinlikler

Yıl boyunca program doğrultusunda edebiyat ve sanat dünyasından yazar, şair ve sanatçıların öğrencilerimizle tanışması, buluşması sağlanır. Atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenlenir.

Şehir ve Devlet Tiyatroları’ndan, işlenen konulara uygun olarak seçilen tiyatro oyunları izlenir.

MEB’in, özel ortaöğretim ve üniversitelerin düzenlediği, yarışma, seminer, buluşma gibi etkinliklere öğrencilerimizin katılımı sağlanır.
Okul içinde öğrencilerin farklı yeteneklerini ortaya çıkaran şiir dinletileri, tiyatro gösterileri, anma ve kutlama etkinlikleri düzenlenir. Yaratıcı yazma çalışmalarını da kapsayan dönem değerlendirmelerini içeren dergi ve gazeteler çıkarılır.

Başarı durumumuz

Okulumuz,YGS ve LYS’de Türkçe-Edebiyat soru çözüm ortalamasındaki netler göz önüne alındığında yapılan sıralamada, "Türümüzdeki Okullar Arasında" (390 lise) 2011-2012 Öğretim yılında altıncı sırada, 2012-2013 Öğretim yılında ise on dördüncü sırada yer almaktadır.

Sürekliliği olan bu başarıyı hazırlayan etmenlerin başında, Türkçe zümresi öğretmenlerinin sıkı bir dayanışma ve işbirliği içinde çalışmaları gelmektedir. Okul idaremizle büyük bir uyum içinde çalışmamız da başarımıza ivme kazandırmaktadır.
Yıllardır değişmeyen başarımızı, öncelikli hedefimiz olan öğrenciye Türk dilini ve edebiyatını sevdirmeye çalışmamıza borçlu olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu hedef doğrultusunda, hazırlık sınıfından itibaren öğrencilerimizi, Türk edebiyatının seçkin verimleriyle tanıştırarak onların kendi dil ve kültürlerine sahip çıkmalarını sağlamaya özen gösteriyoruz. İlerleyen yıllarda Dünya edebiyatından ürünleri de tanıma imkânı bulan öğrencilerimiz, mezun olduklarında -okulumuzun çift dilli olması dolayısıyla da- sözlü ve yazılı anlatımlarında ana dillerini doğru ve düzgün kullanmalarının yanı sıra, Türk ve Batı edebiyatı örneklerini de karşılaştırmalı bir şekilde incelemiş olurlar.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli / Bilgi Veli-Öğretmen Görüşme Günleri E-OKUL web-mail