français | Türkçe

giriş

Okul İç Yönetmeliği 2016-2017

T.C.
ÖZEL NOTRE DAME DE SION FRANSIZ LİSESİ
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
İÇ YÖNETMELİĞİ

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi iç yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanmıştır. Kurumsal kimliğimizin bilgi ve paylaşımla sürdürülmesinde bir yol haritası olarak gördüğümüz bu iç yönetmeliğin, veli ve öğrencilerimiz tarafından birlikte değerlendirilmesi ve gerektiğinde başvurmak üzere yıl sonuna kadar saklanması önemle rica olunur.
Veli ve öğrencinin imzası Yönetmeliğin okunduğu, anlaşıldığı ve Yönetmeliğe uyulacağı anlamı taşır.

I – Devam-Devamsızlık

Öğrencinin okula devamı esastır.

a) Özürsüz devamsızlığı 10 günü aşan öğrenci notları ne olursa olsun başarısız sayılır. Özürlü ve özürsüz devamsızlığın toplamı 30 günü aşamaz. Mazeret kağıdı ve/veya rapor getirilmesi durumunda öğrenci özürlü devamsızlık yapmış sayılır.
Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Bu durumun gerçekleşmemesi için Yönetmelik gereği toplam devamsızlığın 5., 15. ve 25. günlerinde e-okuldan matbu uyarı yazısı gönderilir.

b) Mazeret kağıdı ve/veya rapor getirilmesi durumunda öğrenci özürlü devamsızlık yapmış sayılır. Tüm devamsızlıkların belgelendirilmesi önerilir. 1 veya 2 günlük devamsızlık gerekçe belirtilerek veli tarafından imzalanacak mazeret kağıdıyla veya raporla, 2 günden fazla veya sınav gününde yapılan devamsızlık ise, mutlaka rapor ile 5 gün içinde belgelendirilir; mazeret kağıtları müdür yardımcılarına, raporlar sekreterliğe teslim edilir.
Girilemeyen sınavın notunun “0” olmaması için raporların resmi veya özel tam teşekküllü hastanelerden ya da Aile Hekimliğinden alınmış olması, protokol numarası bulunması zorunludur. Özel doktor raporları tasdikli olsa bile geçerli değildir. 5.gün bayram ve resmi tatil günü ise öğrenci okulun açıldığı ilk gün raporunu getirmek zorundadır. Sömestr ve okulun özel tatil günlerinde okul idaresi açık olduğundan bu tür belgelerin okula teslimi için öğrenimin başlaması beklenmez. Uzun süreli rahatsızlıklarda okulun bilgilendirilmesi esastır. Doktor anne-babaların çocuklarının sağlık sorunları ve tedavileriyle birebir ilgilenmeleri çok doğaldır ancak raporların 1. derece aile üyeleri tarafından tanzim edilmesi uygun bulunmamaktadır.
MEB yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen “zorunlu hallerde özür belgesinin teslim süresi uzatılabilir” maddesinin uygulanabilmesi için velinin okula gelerek müdür yardımcısıyla görüşmesi ve gecikmenin sebebini açıklayan bir dilekçe ile mazeret kağıdı ve/veya raporu okul idaresine teslim etmesi gerekir. Dilekçe okul idaresi tarafından değerlendirilir, işlem buna göre yapılır.

c) Bir sınava gelemeyen öğrencinin velisinin gün içinde müdür yardımcısını telefonla veya mail ile devamsızlığın nedeniyle ilgili bilgilendirmesi gerekir. Herhangi bir sebeple bir sınava giremeyen ve mazereti kabul edilen öğrencinin telafi sınavı, ortak sınav haftasını takip eden üç iş günü içinde yapılır. Gerektiğinde öğrenci raporu getirmesi beklenmeden sınava alınır ancak öğrencinin yönetmeliğe uygun raporu zamanında getirmemesi durumunda bu sınav geçersiz sayılır. Gün içinde okula gelmeyen öğrenci sadece telafi sınavına veya okul çıkış saatinden sonra düzenlenen bir etkinliğe katılmak üzere okula gelemez. Gün içinde iki sınav olduğunda öğrencinin sınavlardan birine katılıp diğerine katılmaması söz konusu olamaz. Ciddi bir rahatsızlığı olmadan sınav günü okula gelmemeyi alışkanlık haline getiren öğrencinin velisi okula çağırılır, önlemler birlikte değerlendirilir.
d) Eğitim - öğretim saat 08.00’de başlar. Öğrenci en geç saat 07.55’ te okulda olmalıdır. Okula geç gelen öğrencinin sınıfa girebilmesi için nöbetçi müdür yardımcısından sınıfa kabul kağıdı alması gerekir. Geç gelme sınıfa girişe göre tespit edilir. Geç kalma ilk dersten sonra ise öğrenci sınıfa alınır ancak yarım gün devamsız sayılır. Beşinci dersin bitiminden sonra okula gelen öğrencilerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. Sabah geç gelmeler ve yarım gün için mazeret kağıdı kabul edilmez. (Sabah kan analizi, erken saatte vize randevusu vs. önceden haber verilmek ve belgelendirilmek koşuluyla bu kapsamın dışındadır.)

e) Özürsüz ve izinsiz olarak devamsızlığı ve geç gelmeyi alışkanlık haline getiren öğrencinin gerektiğinde ilk derse girmesine izin verilmez ve bu davranışıyla ilgili olarak Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Ancak, bu hükümlerin uygulanmasına gerek kalmaması için veli önceden bilgilendirilerek 5 kez geç gelen öğrencinin bir, 10 kez geç gelen öğrencinin iki saat müdür yardımcısı eşliğinde okulda kalması ve eğitici çalışmalar yapması yöntemi kullanılır. Yıl içinde toplam geç sayısının 15 olması durumunda öğrenci ve aile, okul idaresi tarafından yazılı olarak uyarılır. 20 kez geç kalma durumunda ise öğrencinin davranışı Ödül ve Disiplin Kurulunda değerlendirilir.
Aynı şekilde, okulda bulunduğu halde, gün içinde izinsiz olarak derse/etkinliğe geç gelen öğrencinin okulda kalarak eğitici çalışmalar yapması yöntemi kullanılır.
Okulda bulunduğu halde, gün içinde izinsiz olarak bir veya daha fazla derse/etkinliğe girmeyen öğrenci yarım gün devamsız sayılır ve davranışı Ödül ve Disiplin Kurulunda değerlendirilir.
Okul servisinin özel bir sebeple okula geç gelmesi durumunda ise öğrenciye sınıfa giriş kağıdı verilir ancak durum yukarıda belirtilen kapsamda değerlendirilmez.

f) Öğrenci sadece sınava girmek için okula gelemez. Okula gelen öğrenci özel durumlar dışında ders bitimine kadar okulda kalır. Bu nedenle randevuların (doktor, vize vs.) çok zorunlu olmadıkça okul saatleri içinde alınmaması, alınmak zorunda kalındıysa çıkış isteğinin en az bir gün önceden veli tarafından dilekçe ile okula bildirilmesi gerekir. Dilekçenin kabul edilmesi durumunda, öğrenci yarım gün devamsız sayılır.

g) Öğrenciler teneffüs sırasında rahatsızlandıklarında revire gidebilirler. Ancak ilk ders zili çaldıktan sonra öğrenci rahatsızlığını sebep göstererek tek başına revire gidemez. Bu tür durumlarda öğrencinin ders öğretmeninin veya müdür yardımcısının izni ile bir öğrenci eşliğinde revire gitmesi gerekir.
Okul doktoru ve/veya hemşiresi gerekli görürse öğrenciyi revirde kontrol altında tutar veya öğrencinin eve gönderilmesine okul idaresiyle birlikte karar verir. Bu durumda veli aranır ve izinli sayılan öğrenci sadece velisine teslim edilir. Öğrencinin okul idaresinin bilgisi dışında veliyi çağırması uygun değildir.

h) Sınav öncesi sınav hazırlığı ileri sürülerek devamsızlık yapılması eğitimdeki düzen ve programlı olma anlayışına engeldir. Ayrıca diğer öğrencilere istenmeyen bir örnek oluşturması nedeniyle de onaylanamayacağından velilerimizin bu konuya özen göstermesi beklenir. Sınav öncesi gelmemeyi alışkanlık haline getiren öğrencilerin mazeret kağıtları kabul edilmez.

II- Sınıf Geçme ve Değerlendirme
Başarı için öncelikle yönetmelik koşullarını tanımak ve çok iyi değerlendirmek gerekir.

a) Okul yaşamını ilgilendiren tüm bilgiler okul internet sitesinde yayınlanmaktadır. Öğrencilerin devam devamsızlık durumunun ve notlarının, dönem sonunda karne verilmesi beklenmeden, e-okul veli bilgilendirme sisteminden veya veli şifresiyle okul internet sitesinden düzenli olarak takip edilmesi önemlidir.

b) Öğrencinin, ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için; o dersten iki dönem puanının aritmetik ortalamasının en az 50 ya da birinci dönem puanı ne olursa olsun ikinci dönem puanının en az 70 olması gereklidir.
Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı başvurusu alınır.

c) Hazırlık sınıflarında sınıf geçme, Fransızca ve Türkçe dersindeki başarı durumuna göre tespit edilir. Diğer derslerdeki başarı durumu, öğrencinin ödüllendirilmesinde dikkate alınır. Bu sınıflarda Fransızca ve/veya Türkçe derslerinden ders kesiminde başarılı olamayan öğrenciler okulun açıldığı ilk hafta Seviye Tespit sınavına alınır. Başarısız olduğu dersin sınavından en az 70 alan öğrenciler o dersten başarılı sayılır.
Hazırlık sınıflarında yıl sonu başarı ortalaması ile veya sorumlu olarak sınıf geçilemez. Başarısız olanlar, bir yıl daha hazırlık sınıfına devam edebilirler. Hazırlık sınıfı başarısı diploma düzenlenmesinde dikkate alınmaz.

d) Lise sınıflarında tüm derslerden başarılı olan öğrenciler sınıflarını doğrudan geçerler. Bu sınıflarda Dil Anlatım dersi yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derstir. (baraj ders)
2015 yılında kabul edilen Notre Dame de Sion Kurum Yönetmeliği uyarınca ilk kez 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında kayıt olan öğrenciler için uygulanmak koşuluyla 9. ve 10.sınıflarda Fransızca baraj derstir. (2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 9.sınıflar, 2017-2018Eğitim-Öğretim yılından itibaren 9 ve10.sınıflar için uygulanacaktır.) Baraj derslerinden başarılı olmak koşuluyla, zayıf notu bulunsa bile yıl sonunda ağırlıklı puan ortalaması en az 50 olan öğrenciler ortalama ile sınıf geçerler. Doğrudan veya yıl sonu başarı puanı ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir üst sınıfa devam ederler. Ders kesiminde puan ortalaması 50’nin altında olup, 4 ve daha fazla başarısız notu olan öğrenci sınıf tekrarı yapar. Alt sınıflar dahil toplam 6 ’dan fazla sorumlu dersi bulunanlar sınıf tekrarı yapar. Baraj dersinden başarısız olanlar ancak sorumlu olarak sınıf geçebilirler. Sorumluluk o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar. Sorumluluk sınavları birinci ve ikinci dönemin ilk haftasında olmak üzere yılda iki kez yapılır.
Bu uygulamalar Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği maddeleri doğrultusundadır. İlgili yönetmelikte değişiklik olması durumunda veli ve öğrenciler bilgilendirilir.

e) Öğretim yılı sonunda
Derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden;
70. 00-84 .99 arasındakiler Teşekkür belgesi,
85.00 ve daha yukarı olanlar Takdir belgesi ile
6 dönem arka arkaya Takdir belgesi alan öğrenciler Üstün Başarı Belgesi ile ödüllendirilir.
Ayrıca okulumuz geleneksel olarak
Her sınıfın en yüksek yıl sonu ağırlıklı puan ortalamasına sahip, teşekkür veya takdir almış, davranış puanı 100 olan öğrencisini “Prix d’Excellence”
Her sınıftan, davranışları konusunda sınıf arkadaşlarının ve öğretmenlerinin takdirini kazanmış bir öğrencisini, seçimle belirleyerek “Prix d’Honneur”
Lise son sınıflarında okutulan derslerin en başarılı öğrencilerini “Akademik Branş Ödülü” ile ödüllendirir.
Son sınıf öğrencilerinden en yüksek puan ortalamasına sahip ilk üç öğrenci Okul Aile Birliği tarafından ödüllendirilir.

III-Üniforma

NDS üniforması NDS’li olmanın onurunun, okula aidiyetin bir ifadesi olmanın yanında bireyin sorumlulukları ile ilgili davranışını da gösterir. Bu nedenle okulumuz öğrencilerinden beklenen sadeliğe ve üniforma anlayışına özen göstermeleridir. Öğrencilerin kıyafetleri temiz, itinalı olmalı, yırtık içermemelidir.

a) Erkek öğrencilerin üniforması:

Siyah kanvas tarzı okul pantolonu (pantolonun kemer kısmında NDS logosu, arka cep üzerinde okul ismi bulunmaktadır.)
Okul pantolonunun kesimi nedeniyle rahatsızlık yaşayan öğrenci aynı kumaş tarzında ve benzer kesimde, uygun paça en ve boyunda düz kumaş siyah pantolon giyebilir. Kot tarzı pantolon veya eşofman ile okula gelinmez. Öğrenci pantolon konusunda doğru seçimi yapmadığında tüm dönem boyunca okul pantolonu giymek konusundaki dikkati özel olarak değerlendirilir.
Uzun ya da kısa kollu okul armalı beyaz polo tişört (soğuk günlerde polonun içine giyilecek tişörtün
mutlaka beyaz olması gerekmektedir.) veya okul armalı tişört
NDS armalı siyah V yaka pamuklu kazak ve/veya siyah fermuarlı yün triko (yenisi üretilmemektedir, eskiler giyilebilir) ve/veya bordo kapüşonlu fermuarlı sweat shirt ve/veya siyah fermuarlı sweat shirt ve/veya siyah kapüşonlu kalın sweat shirt (Bu seçeneklerden herhangi biri, soğuk günlerde gerekirse herhangi ikisi kullanılır.)

Üst seçeneğinin içine mutlaka okul tişörtü giyilmelidir.
Üniformaya uygun renk ve desende çoraplar
Koyu ve tek renkli, kapalı ayakkabı veya bot

Kız öğrencilerin üniforması:

Ekose NDS logolu şort etek veya siyah okul pantolonu (pantolonun kemer kısmında NDS logosu, arka cep üzerinde okul ismi bulunmaktadır.) Eski okul eteği ile okula gelinmez.
Okul pantolonunun kesimi nedeniyle rahatsızlık yaşayan öğrenci aynı kumaş tarzında ve benzer kesimde, uygun paça en ve boyunda düz kumaş siyah pantolon giyebilir. Kot tarzı pantolon, tayt veya eşofman ile okula gelinmez. Öğrenci pantolon konusunda doğru seçimi yapmadığında tüm dönem boyunca okul pantolonu giymek konusundaki dikkati özel olarak değerlendirilir.
Uzun ya da kısa kollu beyaz okul armalı polo tişört (soğuk günlerde polonun içine giyilecek tişörtün mutlaka beyaz olması gerekmektedir.) veya okul armalı tişört
NDS armalı siyah V yaka pamuklu kazak ve/veya siyah fermuarlı yün triko (yenisi üretilmemektedir, eskiler giyilebilir) ve/veya bordo kapüşonlu fermuarlı sweat shirt ve/veya siyah fermuarlı sweat shirt ve/veya siyah kapüşonlu kalın sweat shirt (Bu seçeneklerden herhangi biri, soğuk günlerde gerekirse herhangi ikisi kullanılır.)
Üst seçeneğinin içine mutlaka okul tişörtü giyilmelidir.
Üniformaya uygun renk ve desende çoraplar
Koyu ve tek renkli, kapalı topuksuz ayakkabı veya bot (Kasım ayından Mart sonuna kadar düz, tek renk deri çizme veya bot giyilebilir. )

Öğrenciler üşüdüklerini ifade ederek sınıfta ve okulun iç mekanlarında şal, örtü ve benzeri eşyaları üniformanın üzerinde kullanmazlar; üniforma dışı kazak giymezler. Bahçeye çıktıklarında üniformanın üzerine mont vb. giyerler.

Öğrenci , okul giriş - çıkışında ve okulun içindeki tüm alanlarda -sınıf, koridor, kantin, kütüphane, bahçe vb.- üniforma ile olmak zorundadır.
Resmi törenlerde okul logolu polo tişört veya düz beyaz yakalı gömlek giymek zorunludur.

Bu kurallara uyulmadığında uygun olmayan kıyafetler aileye bilgi verilerek okul idaresince alınır ve dönem sonunda geri verilir.
Okula üniformasız gelen öğrenci sınıfa alınmaz, bu sırada öğrencinin okuldan çıkmasına izin verilmez. Veli aranarak, öğrencinin üniformasını okula getirmesi istenir. Veliyi beklerken öğrenci kütüphanedeki görevliler gözetiminde çalışır. Bu süre bir ders saatini aşarsa öğrenci yarım gün devamsız sayılır. Sınav gününde üniformasız gelen öğrencinin sınavı müdür yardımcısının gözetiminde ayrı bir salonda yapılır. Bu durum bir kezden fazla tekrarlanırsa durum ayrıca Ödül ve Disiplin Kurulunca değerlendirilir.

b) Kız öğrencilerde boyalı saç, makyaj, renkli oje okula uygun değildir. Herhangi bir nedenle okula uygun olmayan bir tarzda gelen öğrenci, sabah derse girmeden önce gerekirse kantinden de alabileceği malzemeyi kullanır ve dersine hazır girer. Öğrencilerin saçları düzgün taranmış, derli toplu, yüzleri ve başları açık olur. Öğrencinin sabah 8’den sonra bir idareci veya öğretmen tarafından görülmesi durumunda ise, öğrenci hemen ilk teneffüste derse hazır duruma gelir, bu durum müdür yardımcısı tarafından kayda geçirilir ve veli kısa mesaj ile bilgilendirilir. Öğrencinin bu prosedürü bilerek uzatması bir sonraki derse geç girmesine neden olursa, öğrenci okula geç gelmiş sayılır. Durumun tekrarlanması halinde öğrencinin bir saat okulda kalarak eğitici çalışmalar yapması yöntemi kullanılır.

c) Erkek öğrencilerin okula kısa saçlı ve tıraşlı olarak gelmesi beklenir. Saçı uzun olan öğrencinin mutlaka saçlarını toplaması gerekir. Öğrencilerin saçları düzgün taranmış, derli toplu, yüzleri ve başları açık olur. Herhangi bir nedenle okula tıraşsız gelen öğrenci, sabah derse girmeden önce kantinden tıraş seti satın alır ve dersine hazır girer. Öğrencinin sabah 8’den sonra bir idareci veya öğretmen tarafından görülmesi durumunda ise, öğrenci hemen ilk teneffüste tıraş olur; bu durum müdür yardımcısı tarafından kayda geçirilir ve veli kısa mesaj ile bilgilendirilir. Öğrencinin bu prosedürü bilerek uzatması bir sonraki derse geç girmesine neden olursa, öğrenci okula geç gelmiş sayılır. Durumun tekrarlanması halinde öğrencinin bir saat okulda kalarak eğitici çalışmalar yapması yöntemi kullanılır.

d) Hızma, piercing,rozet ve herhangi bir simge içeren takı ile okula gelinmez. Öğrenciler sade olmak kaydıyla simge içermeyen tek kolye, bilezik, yüzük takabilir. Kız öğrenciler sallantılı olmayan küpe takabilir, erkek öğrencilerin okulda küpe takması uygun değildir. Bu kurallara uymayan öğrencilerin takıları okul idaresince alınır ve dönem sonunda geri verilir.

Bu konudaki uyarıları dikkate almayan öğrencinin durumu Ödül ve Disiplin Kurulunca değerlendirilir.

IV- Davranışlar
Her öğrenci kendi hak ve özgürlükleri çerçevesinde tüm davranışlarından sorumludur.

Bu iç yönetmeliğe temel olan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Onuncu Kısım Öğrenci Davranışları, Ödül ve Disipline İlişkin Hükümler bölümünün de okunması önerilir.
Medyatek ve Spor Kompleksi kullanım kuralları ile Bilişim İç Yönetmeliği ayrıca yayınlanmıştır.

1-Okul alanların kullanımı
a) Çevre bilinci yüksek öğrenciler yetiştirirken öncelikle yakın çevremize önem vermemiz gerekir.
Sınıflar, kantin, tuvaletler vb. düzenli olarak personel tarafından temizlenir. Ancak ortak alanların, kişisel dolapların düzeni ve temiz tutulması öncelikle öğrencilerin sorumluluğundadır.
Sınıf içinde ilgili derste kullanılmayan eşyaların sıranın içinde ya da öğrencinin çantasında bulunması gerekir. Yerler ya da ortak alanlar kişisel eşyaların konması için uygun değildir.

b) Öğle teneffüsünde sınıflar boşaltılarak sorumlu öğrenciler tarafından kilitlenir. Burada amaç öğrencilerin farklı mekanlardaki olanaklardan faydalanmasıdır. 12.sınıf öğrencileri öğle teneffüslerinde sınıflarda yemek yenmemesi koşuluyla sınıfta kalabilirler. Sınıflarda, öğrencilerin elektrikli su ısıtıcısı vb. gibi elektrikle çalışan aletleri kullanmaları tehlikeli ve yasaktır. Tüm kantinler tüm öğrenciler tarafından kullanılabilir ancak her birinde bulunan ürün seçenekleri farklıdır.

c) Sınıf, Medyatek, Küçük Bahçe, Gösteri Salonu, Spor Kompleksi, Grande Salle (Berçin Salonu) ve Kemerli Salon’a yiyecek içecek ile girilmesi yasaktır. Medyatek ve Spor Kompleksi kullanım kuralları ayrıca yayınlanır, öğrencilerin bu kurallara uymaları beklenir.

d) Asansör ve engelli tuvaleti, engelli öğrenciler ve belli bir sebeple kısa süreli hareket kabiliyeti kısıtlanan öğrencilerin kullanımı içindir.

e) 11.sınıf öğrencileri sırayla nöbetçi öğrenci olarak görevli olup, nöbetçi öğretmene ve idareye her konuda yardımcı olmakla yetkilidirler. Öğrenciler nöbetçi öğretmen ve öğrencilerin uyarılarını dikkate alırlar.

2-Akademik dürüstlük ve bilişim
a) “Notre Dame de Sion” adı ve NDS logosu kurumun tescilli mülkiyetidir. Kanuna uygun olarak tescil edilmiş olduklarından kişisel ve/veya kamusal amaçlarla (basılı evrak, video ya da ses kaydı, elektronik ortam, sosyal medya vb) herhangi bir ortamda kullanmaları ve yayınlamaları kesinlikle yasaktır.

b) Öğrencilere verilen şifreler kişiye özel olup, güvenlik nedeniyle paylaşılması sakıncalıdır. Başkasının şifresi kesinlikle kullanılamaz.

c) Akademik dürüstlük ilkeleri projelerin ya da ödevlerinin hazırlanmasında kitap ve/veya internet’ in sadece bilgilenme amacıyla kullanılmasını gerektirir. Ödev ve projeler özgün ve özenli olmalı, mutlaka kaynak gösterilmelidir. Bu kapsamda okul kütüphanesinin etkin kullanımı ve alınan kitapların/filmlerin zamanında iadesi de önemlidir.

d) Öğrenciler cep telefonu, video kamera ve benzeri elektronik aletleri -kantin, bahçe, kütüphane dahil- okul içinde kullanamazlar. Telefon etmek isteyen öğrenci müdür yardımcılarının veya okul rehber öğretmenlerinin izniyle okulun telefonlarını kullanırlar. Telefonlar sabah birinci zilde uçak moduna alınır veya kapatılır, sınıfta bu amaçla oluşturulmuş dolaba konur; ardından dolap sınıf başkanı tarafından kilitlenir. Birinci derste geç kalan öğrenci sınıfa girdiğinde telefonunu öğretmen masasının üzerine bırakır, birinci ders sonunda bu telefon(lar) da dolaba konduktan sonra anahtar sınıf başkanı tarafından ilgili müdür yardımcısına teslim edilir.
Son dersin son iki dakikasında sınıf başkanı yeniden anahtarı alır ve çıkış sırasında arkadaşlarının telefonlarını aldıklarını son saat öğretmeniyle birlikte kontrol eder.
Cuma günü bayrak töreni sınıflarda olduğunda bayrak töreninden sonra dolap açılır, bahçede olduğunda öğrenciler telefonlarını alarak bahçeye inerler ancak tören sonuna kadar açmazlar.
Gün içinde spor turnuvası, konferans vs. etkinlik için okul dışına çıkacak öğrenciler telefonlarını imza karşılığı sekreterliğe teslim eder, okuldan çıkarken teslim alır.

Cep telefonu veya benzeri aletler izinsiz olarak fotoğraf ve/veya video çekme amacıyla kullanılamaz. Özel günlerde fotoğraf makinelerinin, video kameraların vb. aletlerin kullanımı müdür yardımcısının iznine bağlıdır.

Öğrenci bu araçlardan birini kullanırken görüldüğünde söz konusu araç alınır ve dönem sonunda veliye imza karşılığı teslim edilir. Aynı öğrencinin yeniden herhangi bir elektronik aletle görülmesi durumunda ise iade yıl sonunda yapılır.

İnternet’e bağlı olmayan e-kitaplar öğrenciler tarafından teneffüslerde kullanılabilir.

Cep telefonlarının eğitim aracı olarak kullanılması söz konusu olduğunda ilgili öğretmen müdür yardımcısını bilgilendirir.

e) Etik kuralların değerlendirilmesi, bilişim iç yönetmeliğinin yayınlanması ve işlerlik kazanmasından sonra kademeli olarak derslerde taşınabilir bilgisayar kullanımına başlanacaktır. Her bilgisayar, Bilgi İşlem Merkezi tarafından onaylandıktan sonra okulun İnternet ağına bağlanabilecektir. Okulun Bilgi İşlem Merkezi tarafından onaylanmamış hiçbir elektronik aygıt derslerde kullanılamaz. Derslerdeki taşınabilir bilgisayar kullanımı öğretmenin iznine tabidir. Öğle teneffüsünde ders çalışmak isteyen öğrenci medtayeği veya ilgili müdür yardımcısının izniyle ortak sınav dönemlerinde hazırlık sınıfları için HAZ A sınıfını, 9.sınıflar icin 9 A sınıfını, 10.sınıflar için 10 A sınıfını, 11. sınıflar için 11 A sınıfını kullanabilir. Bu salonlarda kişisel bilgisayarların ders amaçlı kullanımı serbesttir. Diğer zamanlarda 2.kat Müzik Odası ve 203 no’lu salon ortak çalışma odasıdır.

f) Sınıftaki tüm bilişim aygıtları, akıllı tahtalar öğretmenlerin gözetiminde sadece ders amaçlı kullanılır. Sınıflardaki çoklu elektrik prizleri derslerde kullanılan bilişim aygıtlarını şarj etmek içindir.

g) Sınavlar öncesi, dersin öğretmeni tarafından aksi belirtilmediği sürece öğrenciler bilgisayarlarını kapatır ve kaldırır.

Cep telefonu, bilgisayar vb.araçların kopya, izinsiz kayıt vs. gibi amaç dışı kullanımı durumunda, iadesi öğrencinin mezuniyetinden sonra yapılır ve Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

h) Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca okul bilgisayarlarından ve kişisel bilgisayarlardan uygun olmayan sitelere girilmesi, bu bilgisayarların eğitim amacı dışında kullanılması, okul bilgisayarlarına program ya da dosya yüklenmesi kesinlikle yasaktır.

3-Spor etkinlikleri

a) Şehir dışında gerçekleşen spor turnuvası, dostluk maçı v.b. etkinlikler öncesinde, okul tarafından bir yazı ile mutlaka velinin izni alınır. Şehir içi turnuvalar için spor takımlarında olan öğrencilerin velilerinden öğretim yılı başında genel bir izin alınır ve her maç için bilgilendirme yapılır.

b) Öğrencinin bireysel olarak katıldığı kulüplere bağlı spor yarışmaları için gereken izinlerde okul idaresiyle önceden görüşülmesi esastır.

c) Sağlık sorunları nedeniyle öğrencinin Beden Eğitimi dersinden bir süreliğine ya da yıl boyu raporlu olması gerektiğinde, rapor tam teşekküllü hastaneden alınmalıdır. Raporlu öğrenci derse hazır gelir, yıl sonu notu dersle bağlantılı yaptığı çalışmalara ve ödevlere göre verilir.

d) Teneffüs saatlerinde bahçe tüm öğrencilerin ortak kullandıkları, paylaştıkları bir alandır. Teneffüslerde ve herhangi bir sebeple bahçenin dolu olduğu zamanlarda güvenlik sebebiyle bahçede futbol oynanmaz, topa çok sert vurulmaz. Okulun spor sahaları bu spor dalı için uygun olup, spor sahalarında ayakkabısız top oynamak yasaktır. Açık alandaki voleybol sahasının farklı öğrenciler tarafından kullanılması Beden Eğitimi öğretmenlerinin sorumluluğundadır.

4-Genel
a) Okul saatlerinden sonra okulda kalarak öğretmen gözetimi dışında çalışma yapacak öğrenciler müdür yardımcılarını bilgilendirmek zorundadırlar.

b) Okul eşyasına bilerek zarar veren öğrenciye Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Zarar öğrenci tarafından ödenir.

c) Okuldaki tüm etkinlikler, eğlenceler okul idaresinin izniyle yapılır. Öğrenciler okulun farklı alanlarına (sınıf, bahçe vb.) önceden izin almaksızın hiçbir afiş vb. asamazlar, izin aldıkları etkinliğin kapsamının dışına çıkamazlar. Bu etkinlikler okul malına ve/veya okul öğrencilerine zarar verir bir nitelik içerirse ya da etkinlik sırasında Disiplin Yönetmeliğine aykırı bir durum gerçekleşirse söz konusu öğrenciler için Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

d) Notre Dame de Sion’da eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizin kutlamalarını okul yönetiminin onayı ile sürdürmeleri kurumsal bir sorumluluk olup insana, çevreye ve okul eşyalarının korunmasına yönelik okul ilke ve temel düşünceleri ile bağıntılıdır.
Bu nedenle birlikte olunacak mezuniyet eğlencelerinde öğretmenlere, personele, diğer seviyelerden öğrencilere karşı saygılı olunmalı; bu eğlencelerde havai fişek, renkli toz, yağlı boya, sıvı ya da amaçları dışında kullanılan besin ürünleri vb. hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Kutlama sadece kurum içerisinde yapılır.
Yönetimle birlikte belirlenen çerçeveden çıkılması ve yönergelere uyulmaması halinde, diploma töreninin sadece idarî bir formaliteye indirgeneceği bilinmelidir.

e)Okul öğrencileri, okulun adını kullanarak okulun izni olmadan gezi, etkinlik vs. düzenleyemez. Veli bilgilendirilmeden okul tarafından şehir içi/şehir dışı gezi düzenlenmez. Velinin yazılı izni olmadan öğrenci hiçbir geziye katılamaz.

f)Okul gezileri eğitsel amaçlı olup öğrenciler bu geziler sırasındaki tüm tutum ve davranışlarından sorumludur.

g) Öğrencilerin etkinlikler sırasında çekilen toplu ve bireysel fotoğraflarının internet sitesinde yayınlanması ile ilgili izin öğrencinin okula başladığı ilk yıl alınır. Bu konuda bir görüş değişikliği olduğunda veli görüşünü yazılı olarak idareye bildirir.

h) Sigara, alkol vs gibi zararlı maddeleri okul içinde ve çevresinde bulundurmak ve kullanmak yasaktır. Bu davranışlar görüldüğünde “Disiplin Yönetmeliği” uygulanır.

i) Adres, telefon, mail ile ilgili değişikliklerin okul idaresine duyurulması önemli ve zorunludur.
E-okuldan matbu olarak gönderilen evraklar Mernis sisteminde kayıtlı ikamet adresinize gönderilmektedir. Resmi kayıtlar ile okul kayıtları arasındaki tutarlılık velinin sorumluluğundadır.
Okuldan mail ve sms ile gönderilen veli ve öğrenciye gönderilen duyuruların okunması ve gereğinin zamanında yapılması kişilerin sorumluluğundadır.

Toplam Kalite’nin gereği olarak okuldaki her paydaş bu kuralları bilir, uyulması için çaba gösterir.

recherche


Duyurular

Moodle Sınav Takvimi TICE (Dijital Ortam Eğitimi Paylaşımları) Veli / Bilgi Veli-Öğretmen Görüşme Günleri E-OKUL web-mail